В писмо до председателя на Столичния общински съвет Андрей Иванов и до кмета на София Бойко Борисов, изпратено днес, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров потвърждава отново готовността на държавата да подкрепи увеличението на капитала на „Топлофикация София” АД чрез записване и издаване на нови акции за сметка на Столична община в размер до 55 милиона лева, като емисионната им стойност е равна на тяхната номинална стойност.
 Средствата за увеличението ще бъдат използвани за погасяване на задълженията на „Топлофикация София” АД към „Булгаргаз” ЕАД.

Това може да стане при наличието на три условия. Първото от тях е разрешение от компетентния орган, съгласно Закона за държавните помощи, че увеличението на капитала не представлява държавна помощ. Второто условие е доказателства, от които да е видно, че увеличението на капитала на дружеството не представлява нарушение на забранителните разпоредби на чл. 10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в случай, че за целта се ползват средства от специалния общински приватизационен фонд.  Третото условие е съгласие на банките кредитори по държавно гарантираните заеми на "Топлофикация София" АД с увеличението на капитала на дружеството.

С оглед ускоряването на вземането на решение, при евентуално насрочване на ново Общо събрание на акционерите на „Топлофикация София” АД, представителят на държавата ще гласува за увеличение на капитала на дружеството под условие, че горните изисквания бъдат налице до датата на подаване да заявлението за вписване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър, се посочва в писмото до столичния кмет и председателя на Общинския съвет. В случай, че Столична община не поеме тези ангажименти, държавата е готова да придобие безвъзмездно акциите на общината в „Топлофикация София” АД, при което ще предприеме необходимите мерки и действия за осигуряването на сигурност на снабдяването с топлинна енергия на гражданите на София, пише министър Димитров.
Припомняме, че в петък председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов връчи на министър Димитров писмо, в което общината предлага на държавата да изрази готовността си да поеме изцяло отговорността за собствеността и управлението на „Топлофикация София” АД по всеки законосъобразен начин. В това писмо обаче не е посочено дали общината е готова да прехвърли безвъзмездно акциите си на държавата, каквото е изричното условие на Министерството на икономиката и енергетиката. То е продиктувано от факта, че през 1994 г. държавата безвъзмездно прехвърля на общината 100% от акциите на „Топлофикация”. След това, при настъпили финансови затруднения в „Топлофикация”, държавата плаща дългове на дружеството срещу 42 % собственост.
МИЕ счита, че при тези обстоятелства е недопустимо държавата да плаща за пореден път за акциите на „Топлофикация”. /БЛИЦ