Над 36 млрд. евро е брутният външен дълг в края на януари 2009 г., съобщиха от Българска народна банка. В сравнение с декември 2008 г. той е намалял с близо 300 млн. евро.

Тази година обаче дългът е по-голям от този в края на януари 2008 г. с близо 8 млрд. евро. Нетният външен дълг в края на януари 2009 г. възлиза на над 19 млрд. евро (52.7% от БВП), като намалява с 33.3 млн. евро (0.2%) в сравнение с края на 2008 г. (19 361.6 млн. евро, 56.7% от БВП). В сравнение с края на януари 2008 г. нетният дълг нараства с 6,7 млрд. евро.

В края на януари 2009 г. дългосрочните задължения са в размер на 23 млрд. евро (63.8% от дълга), а краткосрочните – 13 млрд. евро (36.2% от дълга).

През януари са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 801.4 млн. евро (2.2% от БВП) при над милиард евро (3.4% от БВП) за същия период на 2008 г. /БЛИЦ