Наетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 30.1 хил., или с 1.3%, спрямо края на юни 2017 г. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голям спад на наетите има в "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17.7%, "Култура, спорт и развлечения"- с 8.1%, и "Операции с недвижими имоти" - с 3.5%. Най-сериозно увеличение пък се наблюдава в "Селско, горско и рибно стопанство" - величение с 4.0%.

Най-голям е делът на наетите в "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.1 и 17.0%. В края на септември 2017 г. в сравнение с края на септември 2016 г. наетите лица остават на същото ниво. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4.0 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 3.7 хил. Най- голямо увеличение има в "Административни и спомагателни дейности" - с 5.6 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 1039 лв., за август - 1008 лв., и за септември - 1064 лева.

 

Снимка 322909

През третото тримесечие на тази година средната месечна заплата e 1037 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.3%. Най-голямо намаление е регистрирано във "Финансови и застрахователни дейности" - с 5.3%, и "Операции с недвижими имоти" - с 4.9%, а най-голямо увеличение е отчетено в дейност "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.5%. Сравнено пък със същото тримесечие на 2016 г. средната работна заплата нараства с 10,2 %. Най-голямо e увеличението в дейностите "Операции с недвижими имоти" - с 13.5%, "Административни и спомагателни дейности" - с 12.9%, и "Други дейности" - с 12.6%.

Икономическите дейности с най-висока средна заплата през третото тримесечие на 2017 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2346 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 728 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 718 лева;

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 631 лева; "Други дейности" - 743 лева; "Строителство" - 814 лева.