На 100 осигурени души се падат около 74 пенсионери. Това е записано в годишника "Държавното обществено осигуряване през 2021 г." на Националния осигурителен институт (НОИ), пише money.bg.

Системният коефициент на зависимост (т. нар. пенсионерско число) е съотношението между получаващите пенсии и осигурените лица в държавната пенсионна система. Според документа за 2021 г. този коефициент е 75,7% и спрямо предходната година намалява с 3,1 процентни пункта. За пенсиите, финансирани от ДОО, коефициентът на зависимост e 73,6% (при 76,6% за 2020 г.).  

Броят на пенсионерите през изминалата година е намалял с 42 563 души (с 2,0%) спрямо 2020 година и е достигнал 2 080 454 души. Намалeнието на заетите лица през 2021 г. пък е още по-голямо - с 45,2 хил. души.

Средната пенсия на пенсионер за 2021 г.

с включени допълнителни суми и други видове добавки към пенсиите е 536,71 лв. (при 437,17 лв. за 2020 г.). Номиналният ръст на средната пенсия на база предходна година е 22,8 на сто. Реалният размер се е увеличил с 19,4 на сто, при средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени 2,8 на сто за 2021 г. 

С минималния размер за съответния вид пенсия са 932 005 пенсионери или 45,3% от общия брой пенсионери към 31 декември 2021 г. За сравнение делът им през 2020 г. е бил 38,1%. Максимална пенсия, към края на 2021 г. са получавали 26 832 пенсионери (при 43 260 бр. за 2020 г.).

Средната продължителност на получаване на лична пенсия

през 2021 г. е 21,4 години, при 21,7 г. през 2020 г. За личните пенсии за осигурителен стаж и възраст тя е 22,8 години. Работещите при условията на първа категория труд получават пенсия средно 30,3 години, при втора категория - 28,0 години, при трета - 25,4 години.

Личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване се получават средно 13,5 години, а тези за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест - 34,4 години.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук