Важна информация за преизчисляването на възнагражденията на работещите пенсионери пусна Националния осигурителен институт (НОИ). 

Разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване нормативно урежда възможността за преизчисляване на трудовите пенсии за лицата, които продължават да полагат труд, за който подлежат на осигуряване, след пенсионирането си.

Предвидени са два начина за преизчисляване:

1.  служебно, без да се подава заявление от  пенсионера – при това преизчисляване се зачита допълнително придобития от лицето осигурителен стаж в  периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване, на пенсията; 

2.  по заявление на пенсионера – в тези случаи пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след нейното отпускане, съответно - след последното й преизчисляване, ако това е по-благоприятно за пенсионера. 

При служебното преизчисляване на пенсиите, считано от 1 април на годината, се  вземат предвид данните, подадени от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1  март на текущата календарна година.

Това преизчисляване се прилага за всички пенсионери, които получават лични трудови  пенсии, имат положен стаж през предходната календарна година и не са подали заявление  за преизчисляване на пенсията с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход.

Следва да се подчертае, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането – всяко ежегодно преизчисляване се извършва с допълнителни 12 месеца осигурителен стаж, ако лицето ги е отработило през предходната календарна година (съответно – с толкова месеца, колкото са отработени).

Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването по швейцарското правило от 1 юли в съответната година. Така регламентираното служебно преизчисляване на пенсиите, се извършва винаги от една и съща дата всяка година, като всеки път се добавя допълнително придобития от лицето осигурителен стаж от последната календарна година, т.е. пенсията се преизчислява на  всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, стига пенсионерът да е работил и да е подлежал на осигуряване в съответния период.

На същия принцип се извършва и ежегодното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери по подадени от тях заявления, въз основа на което се зачитат положените от  тях осигурителен стаж и осигурителен доход (ако това е по-благоприятно за лицето) след пенсионирането до датата на преизчисляването. 

В тези случаи преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява от същата дата. Следователно и по този ред пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, като се добавят до 12 месеца осигурителен стаж, ако пенсионерът е работил и е подлежал на осигуряване в съответния период.