Българската народна банка (БНБ) е приложила надзорни мерки спрямо четири банки, при които са установени нарушения на регулаторната рамка. Това става ясно от отчета на Централната банка за първото полугодие на 2018 година. 

Имената на банките, които са били под надзор, не се споменават.

През първото полугодие на 2018 г. са завършени 4 тематични инспекции и са започнали 5, 4 от които продължават след края на отчетния период. Основната им цел е преглед на процесите и системите за управление и механизмите за контрол, засягащи конкретни рискове и области в банките, и по-специално кредитният риск и рискът от концентрация на кредити.

Оценката на ефекта от тези рискове е обвързана с отражението им върху капиталовата позиция. За допълване на оценката на рисковия профил на някои проверени кредитни институции в обхвата на инспекциите са включени допълнителни елементи, като бизнес модела и вътрешното им управление, отразяващи се върху цялостната оценка на тяхната жизнеспособност. Важен елемент от проверките на място е бил проследяването на степента на изпълнение на надзорни мерки, наложени при предишни инспекции, става ясно от доклада.

От БНБ констатират по-добро управление и механизми за контрол върху кредитния риск, които при предишни инспекции са оценени негативно и/или са установени слабости и нарушения. В резултат от изпълнението на някои препоръки е отчетено подобрение в системите за вътрешно управление на рискове, свързани с положителни промени във вътрешни правила и процедури, както и в тяхното оценяване и отчитане за надзорни цели.

"Същевременно все още се наблюдава недостатъчна ангажираност на ръководствата на някои банки в управлението на кредитния риск, намиращо израз в цялостно или частично неизпълнение на препоръки за преодоляване на повтарящи се слабости в класификацията и отчитането на кредитни експозиции, признаването и отчитането на приемливи обезпечения за целите на провизирането и коректното им докладване в съответните отчети", пишат от централната банка.

Запазва се необходимостта някои банки да подобрят цялостния си подход спрямо процеса на вътрешен анализ на рисковете и адекватността на капитала, подчертават от БНБ.

Недостатъчно изпълнени остават надзорни предписания да се разработи и приеме методология за изготвяне на документацията за вътрешен анализ на адекватността на капитала и на подходите за вътрешна оценка на устойчивостта в условията на стрес и в системите за управление и оценка на вътрешно присъщите рискове да се включат всички значими рискове с оглед адекватното им отражение в капиталовата адекватност и капиталовото планиране.

От БНБ изготвили надзорни доклади с препоръки към ръководствата на проверените банки за подобрение в качеството на анализите за кредитоспособност на заемополучателите и причините за промени в условията по кредитните сделки; класифицираните кредитни експозиции да се отразяват в съответствие с регулаторната рамка; своевременно да се идентифицира рискът от концентрация и големите експозиции да се отчитат в надзорната отчетност; а също да се анализира нуждата от допълнителен капитал в рамките на ВААК за покритие на риска от концентрация.

Банковата ни система остава стабилна, подчертават от БНБ.