Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров стартира днес процедурата за подбор на членове на Съвета на директорите (СД) на Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД), в качеството си на Принципал на холдинга. Обявата с изискванията за подбора ще бъде публикувана на интернет страницата на МИЕ: www.mee.government.bg.
Членовете на СД ще организират, ръководят и контролират цялостната дейност на холдинга. Подборът е част от дейностите по създаването на БЕХ ЕАД и цели да достигне стратегическите цели на холдинга за ефективно управление на дружествата, ефективност и качество на енергийните услуги, оптимизиране на разходите и въвеждането на модерни механизми за привличане на инвестиции и по този начин развитие на конкурентните предимства на българската енергетика.
Изборът на кандидати за членове на СД на БЕХ ЕАД ще бъде проведен на два етапа според препоръките на консултанта „Делойт България" ООД. Първият етап предвижда предварителен подбор по документи на основата на определени качествени критерии.
Едни от основните изисквания към кандидатите са познания за състоянието и развитието на енергийния сектор на национално, регионално и европейско ниво. Допълнително, сред критериите, които ще се считат за предимство при избора, са познаване на механизмите за работа на институциите на ЕС и предишен опит с инвестиционни проекти в енергетиката.
На втория етап одобрените кандидати ще бъдат поканени на следващите стъпки в подбора, които предвиждат две интервюта, като първото ще се проведе от Консултанта, а второто - от Комисия по подбор, в която ще се поканят представители на браншови организации, академичната общност, ДКЕВР, финансови институции и др.
След избора на членове на СД ще се пристъпи към следващия етап - подбор на мениджърски екип на БЕХ ЕАД. Водещ критерий за избор на членовете на мениджърския екип ще е предложената визия за развитие и приоритети на БЕХ в контекста на енергийната стратегия на ЕС и Р България. Процедурите за избор и назначаване на СД и на мениджърския екип във всичките етапи ще се провеждат със съдействие и участие на Консултанта. Ролята на Консултанта в процеса включва разработване на изискванията за позициите, определяне на критериите за избор, създаване на инструментите за избора като например въпросници за интервю, скала за оценка на кандидатите, а също и провеждане на първото интервю с кандидатите.
След приключването на процедурите, с избраните кандидати ще се подпишат срочни договори за управление на холдинга, в които ще се гарантират както интересите на държавата /достигане на количествените и качествените ангажименти/, така и възнагражденията и стимулите на ръководителите на холдинга в зависимост от постигнатите резултати, а също и защита от произволни уволнения, ако са спазени поетите управленски ангажименти. /БЛИЦ