Риболовният кораб "Перис стар" на фирма "Черноморскищорм" ООД от Варна ще бъде нарязан за скрап, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1
&quot;Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности&quot; от оперативна програма за развитие на сектор &quot;Рибарство&quot;.<br /> <br /> Калкулираната премия по проекта е на стойност 186 287.92 лв., а изчислената безвъзмездна финансова помощ, която ще получи фирмата &quot;Черноморскищорм&quot; е 180 037.92 лв.<br /> <br /> Корабът е с обща дължина 21.14 м. Възрастта на риболовния съд е 57 г. и е с тонаж 39 БТ. &quot;Перис стар&quot; е оборудван с риболовни уреди - пелагични тралове, хрилни мрежи и плаващи парагади.<br /> <br /> Това е третият одобрен проект от изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за скрапиране на риболовен кораб по оперативна програма &quot;Рибарство&quot;. <br /> <br /> Към мярка 1.1 &quot;Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности&quot; има голям интерес от страна на собственици на риболовни кораби, като към момента са регистрирани и в процес на процедурни проверки още три нови проекта. <br /> <br /> <br />