Край на нелоялните практики, които използват търговските вериги спрямо производителите доставчици, слагат промени в Закона за защита на конкуренцията. Те са качени за обществено обсъждане, а от Сдружението за модерна търговия, в което членуват повечето от веригите, се обявиха против част от тях, съобщава "Труд".

С промените се забранява купувачът, тоест търговецът, да иска от доставчика намаление на цените на продуктите със задна, дата пряко или чрез прилагане на необосновани отстъпки, бонуси и такси. Веригите вече няма да могат да искат доставчиците да им плащат за маркетингови дейности, както и за оборудване за излагане на продуктите им - като специални щандове за промоции например.

Забранява се веригите да прекратяват едностранно, внезапно и неоснователно договора, или това да става без предизвестие в разумен срок, достатъчен за доставчика да покрие инвестиционните си разходи. Освен това търговецът ще е длъжен да плати на доставчика на храни и селскостопански продукти не по-късно от 30 дни, след като доставката е направена.

Купувачът няма да може да откаже поръчка на нетрайни храни с по-малко от 30 дни предизвестие, така че да може доставчикът да намери друг начин за продажба или за употреба на тези продукти. За стоки, които имат кратък срок на съхранение, след изтичането на който реализацията им е силно ограничена или невъзможна, срокът на предизвестието не може да бъде по-кратък от 14 дни, пише още в закона.

Забранява се едностранна промяна от страна на търговеца на условия по договора, свързани с честотата, метода, мястото, времето или обема на доставката, стандартите за качество, условията на плащане, цените, срока или други условия. Той няма да може да иска от доставчика плащания, които не са свързани с продажбата на селскостопанските и хранителните продукти.

Купувачът няма да има право да иска компенсация за разходите по разглеждане на жалби на клиенти, свързани с продажбата на продуктите на доставчика, ако последният няма вина. Той няма да право да му забрани да предлага или купува стоки или услуги на или от трети лица или да го глобява, ако им предостави същите или по-добри търговски условия.

Освен ограничения за веригите, законът предвижда и повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. КЗК ще може да извършва проверки в помещенията, превозните средства и други обекти, включително в домовете на всеки управителите или персонала на фирмите или сдруженията, в случай на основателни съмнения, че документи или други записи, свързани проверката, се съхраняват там.

Със законопроекта се въвеждат и високи глоби за нелоялни търговски практики в размер до 5 на сто от всички приходи от продажби на предприятието-нарушител за предходната финансова година.