Три са вариантите за развитие на събитията, след като БНБ поиска лиценза на КТБ. Това сочи анализ на адвокатска кантора, направен по поръчка на вложител в блокираната банка, който има депозит по-голям от гарантирания.
<em>Ето какви сценарии чертаят юристите: </em><br /> <br /> <strong>1. В случай, че централната банка отнеме лиценза на КТБ АД, ще се открие производство по несъстоятелност. </strong><br /> <br /> Съгласно Закона за кредитните институции и Закона за банковата несъстоятелност всички заинтересовани лица могат да обжалват акта на БНБ, с който се отнема лицензът. Заинтересовани лица по смисъла на закона са - кредитори (вложители или облигационери), акционери на банката или органите на управление (изпълнителен директор, УС, НС) на КТБ АД.<br /> <br /> Жалбата се разглежда от Върховния административен съд в тричленен състав като първа инстанция и евентуално от Върховния административен съд в петчленен състав (като окончателна инстанция). <br /> <br /> Действието по обжалване означава, че решението за отнемане на лиценза ще възпрепятства &quot;даване ход на делото по несъстоятелност&quot;, което от своя страна е подсъдно на Софийския окръжен съд, Окръжният съд ще спре делото до влизане в сила на производствата пред ВАС. Синдикът или квесторите няма да могат да извършват никакви действия по отношение на КТБ АД. С оглед сега действащото законодателство, считаме, че и кредиторите (вложители) няма да могат да си получат гарантираните вземания (до 100 000 EUR) до произнасяне от ВАС. Делото по обжалване пред ВАС на решението на БНБ би могло да продължи до три години. В закона не е предвидено съкратено производство по този вид казуси, задължаващи съда да гледа подобни дела в съкратени срокове, а и липсва и съдебна практика.<br /> <strong><br /> 2. Възможности на Върховния административен съд:</strong><br /> а) да потвърди решението на централната банка по отнемане на лиценза - след влизане в сила и на двете инстанции ще започне производството по несъстоятелност и изплащането на гарантираните влогове (като нашата прогноза е това да се случи към края на 2015 г.);<br /> б) да отмени решението на централната банка по отнемане на&nbsp;лиценза:<br /> <br /> I. като неправилно и незаконосъобразно поради следните причини: доклада на консултантските фирми не е &quot;одит&quot; по смисъла на Закона за счетоводството и МСС, и не е заверен от дипломиран експерт счетоводител, вписан в списъка на &quot;одиторите&quot;. В тази връзка може да погледнете и правомощията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (www. cposa.bg). На тази база квесторите не могат да осчетоводят представените пред БНБ и на обществеността &quot;финансови резултати&quot;, а и от там да направят заключението за наличието на &quot;отрицателен капитал в размер на 4,2 млрд. лева&quot; на банката длъжник. В този случай, ВАС ще отмени решението на БНБ и би трябвало да върне производството с указания до централната банка, какви действия да бъдат предприети по отношение на КТБ АД.<br /> <br /> II. като неправилно и незаконосъобразно поради следните причини: да не се съобрази с доклада на фирмите консултанти, и действията на одиторите и да реши делото по същество, като - назначи съдебна експертиза (с вещи лица одитори), които да отговорят на всички въпроси, касаещи финансовото състояние на банката, нейния капитал (активи, пасиви), обезпечения по кредити и др.п. В този случай, ВАС сам ще излезе с решение дали банката отговаря на критериите дали да бъде отнет лицензът.<br /> <br /> <strong>3. В заключение бихме искали да отбележим</strong> - и двата закона (Закон за кредитните институции, обн. ДВ, бр. 59/2006 г. и Закон за банковата несъстоятелност обн. ДВ, бр. 92/2002 г.) са нови за нашето право. Липсва каквато и да е било практика по прилагането им. Няма и подобна хипотеза до този момент, тъй като казусът с КТБ АД е първи след влизането в сила на правните норми, а и първи изобщо по отношение на банковата несъстоятелност за период по-голям от 80 години. През 1996-1997 г. нямаше производства по несъстоятелност на фалиралите тогава банки.<br /> В случай, че БНБ отнеме лиценза - няма да може да започне изплащане на гарантираните влогове, както и работата на синдика - до решаване на спора по лиценза от Върховния административен съд.<br /> <br /> <strong>Това означава, че или трябва да се чака от всички решението на ВАС, или трябва спешна промяна в законодателството или банката КТБ АД трябва да бъде оздравена.</strong><br /> <br /> Анализът е изпратен до медиите &bdquo;предвид високата степен на обществен интерес&rdquo;.<br /> <br />