„Бюро Веритас – Варна” ЕООД, „ТЮФ Норд Серт” ООД и „СЖС България” ЕООД са фирмите, подали документи за участие в обявената от МДААР процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Сертифициране на системи за управление за съответствие с международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005 в избрани администрации”.
Дейността по процедурата е в рамките на проект „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
При оценяването на офертите 50% тежест има предлаганата цена, а останалите 50% се разделят по равно между критериите специфичен опит и капацитет на консултанта. /БЛИЦ