Наблюдава се устойчива тенденция на намаляване броя на трудовите злополуки в страната. За 2000 г. те са 6391, а през 2007 г. по предварителни данни са намалели с 41% и са 3800. Тревожна е обаче статистиката на трудовите злополуки, довели до смърт – те се увеличават за същия период. Данните бяха изнесени на проведената днес в София национална конференция за оценка на риска на работното място.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров представи резултати от четвъртото европейско проучване по въпросите на условията на труд, според което много работници в Европа продължават да изпитват безпокойство, че работата им крие заплаха за здравето или безопасността им. Той отбеляза, че според анализ на текущото състояние и тенденциите в условията на труд в България, средногодишният ръст на изпълнение на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа е 12 на сто.

Националната конференция за оценка на риска на работното място се провежда в рамките на Европейската кампания за здравословни работни места. От 2002 г. България активно участва в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа. Целта на кампанията е да се обединят знанията и уменията на правителството, социалните партньори и всички специалисти за осигуряване на безопасност и здраве при работа във всички сектори на икономиката.

Основните насоки в развитието на условията за безопасност и здраве при работа са насърчаването на инвестициите в подобряване условията на труд, повишаването на съзнанието за здраве и безопасност на работодателите и работещите, подобряването на изпълнението на регламентираните от закона задължения на работодателите за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, намаляването на броя на работещите, чието здраве може да бъде увредено в резултат на тяхната работа. /БЛИЦ