Повече българи взимат пенсии с намален размер, защото са се пенсионирали до една година преди да навършат нужната възраст за пенсия. Това показват данните на НОИ, цитирани от Pariteni.bg.

Неприятни новини за пенсиите на всички жени

През миналата година са отпуснати 5 894 пенсии, с недостигащи средно 10,5 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.  Техният дял е 12,2 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, докато през 2020 г. делът им е бил 11,2%. Има увеличение в броя им през 2021 г. спрямо 2020 г. с 577 (10,9 на сто).

Повече хора са се пенсионирали и при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2021 г. Техният брой е 11 294, което е с 1185 човека повече или с 11,7% по-висок от 2020 г., а средният им осигурителен стаж е 22,8 години.

Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, каквито са военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др , е 575 или 1,2% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този брой е с 26 (4,7%) по-висок в сравнение с броя на отпуснатите през 2020 г. пенсии от същия вид (549).

През 2021 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 88 264, с 3 291 (3,9%) повече спрямо 2020 г. Лични пенсии са получили 72 936 пенсионери, с 52 (0,1%) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 15 328 лица, с 3 239 (26,8%) повече спрямо 2020 г. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 48 358 лица или на 66,3% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2020 г. този процент е бил 65,1%).

Спрямо 2020 г. има увеличение в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст с 896 (1,9%). Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал. 1-2 от КСО през 2021 г., са 24 512 или 50,7% от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (през 2020 г. техният дял е бил 52,8%). Броят им през тази година е с 550 (2,2%) по-нисък от броя на отпуснатите през 2020 г.  

През 2021 г. на 14 лица са отпуснати пенсии по чл. 69а от КСО - балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации, което е с 3 пенсии повече в сравнение с 2020 г. През 2021 г. пенсионерите с пенсии, отпуснати по чл.69б от КСО (пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд), са 6 069. Броят им е намалял с 345 (5,4%) спрямо предходната година. Техният дял е 12,6 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (2020 г. – 13,5%).