Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отваря прием на проекти за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, и признати групи, и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. до седмица.


Това съобщиха от пресцентъра на разплащателната агенция. Кандидатстването е с проект през Областните дирекции на ДФЗ.

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са микро-, малки или средни предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти с изключение на рибни продукти. Финансова помощ могат да получат още групи и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:

- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици (изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти);

- месо и месни продукти;

- плодове и зеленчуци, включително гъби;

- пчелен мед и пчелни продукти (с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти);

- зърнени, мелничарски и нишестени продукти (с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия);

- растителни и животински масла и мазнини (с изключение на производство, реработка и/или маркетинг на маслиново масло);

- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

- готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Задължително условие е кандидатите да са извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализацията на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието.

Тя се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала, по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, когато предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.

Подмярката е с бюджет над 7 млн. лева (7 321 096 лв.), а таванът на финансова помощ е в размер на до 50 хил. евро.