С 95 гласа „за“, един „против“ и 24 „въздържал се“ парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители са Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители, пише Pariteni.bg.
 
В мотивите към законопроекта се посочва, че през последните години са били направени редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с цел намаляване на административната тежест върху притежателите на имоти. 

Така, например, отпадна задължението на данъчнозадължените лица да подават декларации по чл.14 от ЗМДТ при удостоверени от общините случаи на търпимост на строежи, въвеждане на сгради в експлоатация по реда на ЗУТ, при възмездно или безвъзмездно придобиване на имоти и ограничени вещни права.
 
Не е предвиден обаче същият подход и при промяна на обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, отбелязват вносителите. В мотивите си те обясняват, че с предложението се цели да се даде възможност на местните органи да направят тази промяна служебно.

Общините разполагат или имат достъп до необходимата информация. При условие, че е налична необходимата информация например за: отказ от вещно право на ползване, продажба на част от имота, преустройство, изтичане на срока на учреденото вещно право на ползване, съборени сгради и др., се дава възможност промяната в обстоятелствата да бъде извършена служебно, без необходимост от подаване на декларации от задължените лица, посочват вносителите.
 
Общинските администрации разполагат или имат възможност да си набавят необходимата информация.

От 1 януари 2019 г. службите по вписвания по места уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху имоти. 

Преди тази дата, общинските администрации разполагат с възможности за достъп до данните, налични в службите по вписвания и в регистъра на населението, се посочва още в мотивите.

 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук