47-годишният полицай, който беше уволнен след битов скандал в кърджалийския квартал „Байкал" се връща на работа И. Г. И., наричан от колегите си Веселият полицай, осъди ръководството на полицията в Кърджали за инцидента, разиграл се в нощта срещу 20 август 2013 година, информира 24rodopi.com.
Дисциплинарното производство срещу И. Г. е образувано със заповед на тогавашния директор на ОДМВР Валери Баранов за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина. В доклада е посочено, че за времето от 23.00 ч. на 19.08.2013 г. до 2.00 ч. на 20.08.2013 г., в квартал &bdquo;Байкал&quot;, след употреба на алкохол, в извънработно време И. Г. е бил въвлечен и участвал в битов скандал между лицата С. М. и Б. М., като е упражнил и физическа сила спрямо снимащата действията му В. Р., в резултат на което бил повреден таблетът й, пише 24rodopi.com. и дава пълна информация за необичайната развръзка на случката.<br /> <br /> На 23 август И. Г. бил поканен да даде писмени обяснения по случая. В представените от И. обяснения става ясно, че от 19 август той ползвал платен годишен отпуск. В нощта на 19-ти срещу 20-ти август не е нарушавал нощната тишина, като по отношение на обидните изрази и жестове, насочени към лицата на горния етаж твърди, че е действал в състояние на афект, предизвикано от същите лица, които преди това го обиждали и ругали. Отрича да е удрял или чупил снимащата техника на лицето Р., като в тази връзка счита, че падането й вероятно се дължи на спъване. По делото са приложени и писмените обяснения на участвалите в инцидента.<br /> <br /> Във връзка със събраните по дисциплинарното производство материали е изготвена обобщена справка от назначената по случая комисия. След анализ на събраните материали, комисията е приела за безспорно установено, че при липса на умисъл и предизвикан от агресивното поведение на Р., И. се обърнал срещу нея и я съборил на земята, в резултат на което таблетът й бил счупен. Прието е също, че полицейският служител е нарушил общественият ред &ndash; отправял е обиди и показвал обидни жестове към живущите на втория етаж на къщата.<br /> <br /> Направено било предложение на жалбоподателя да се наложи дисциплинарно наказание &quot;уволнение&quot;, за нарушаване на разпоредби от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, за деяния несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижът на службата. И. Г. се е запознал с обобщената справка на 12.09.2013 г. и на следващия ден депозирал възражение, в което посочил, че неговите действия са били предизвикани от агресивното поведение на С. М. и В. Р.. След анализ на събраните доказателства, дисциплинарно-разследващият орган дал становище за наличие на данни за реализиране на дисциплинарна отговорност по отношение на И.Г. за установените нарушения. Наложено му е дисциплинарно наказание &quot;уволнение&quot; и е прекратено служебното му правоотношение в МВР, считано от датата на връчване на заповедта.<br /> <br /> Ръководството на полицията в Кърджали приело за установено, че за времето от 23.00 часа на 19.08.2013 г. до 2.00 часа на 20.08.2013 г., след употреба на алкохол, жалбоподателят: 1. е участвал в битов скандал, като отправил обидни изрази и жестове към лица, направили му забележка за нарушаване на обществения ред; и 2. при предприето от него физическо съприкосновение, съборил на земята лицето В. Р., опитваща се да заснеме негови действия. Горните деяния били определени като нарушения на т.5, т.7, т.8 и т.18 от Етичния кодекс за поведението на държавните служители в МВР и като такива, несъвместими с етичните правила за поведение, станали известни и отразени в обществени медии, което от своя страна довело до уронване престижа на службата.<br /> Уволненият е потърсил правата си в съда.<br /> <br /> В Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР е посочено, че държавните служители в МВР следва да пазят доброто име на институцията; да насърчават хората да спазват закона, като дават личен пример с поведението си; да оказват помощ на всяко лице в опасност и в зависимост от възможностите си, да съдействат за предотвратяване или пресичане на прояви, нарушаващи обществения ред; да защитават от посегателства личността, личната и обществената собственост и защитават гражданите и имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации.<br /> <br /> В случая с И. Г., дисциплинарното наказание е наложено за това, че извършените деяния: отправяне на обидни изрази и жестове към определени лица, както и действия по събаряне на земята на лице, опитващо се да го заснеме, са несъвместими с горните правила за поведение на държавните служители в МВР и с тях се уронва престижът на службата.<br /> Съдът е установил от приложените доказателства, че И. и намиращите се на втория етаж лица, взаимно са си отправяли обиди и ругатни, както и че И. Г. е съборил на земята лицето Р., опитваща се да го снима без негово съгласие. Така установените деяния и според настоящия състав безспорно са морално укорими и нарушават посочените правила на Етичния кодекс. За обосноваването на дисциплинарната отговорност обаче, е необходимо деянията да са с особена тежест и особено грубо да засягат обществения ред, както и да са уронващи престижа на службата, като преценката е конкретна за всеки един случай, отчита съдът.<br /> <br /> Съдебният състав намира за установено, че основна причина за възникналия на 19.08.2013г. скандал, са имуществени спорове между живеещите на първия и втория етаж на къща. На посочената дата ползващият годишния си отпуск полицай активно участвал в междусъседския скандал, предизвикан от отправените му обиди, ругатни и закани. По отношение на действията спрямо Р., от приложените доказателства не се установява умисъл за нанасяне на телесна повреда или повреждане на личните й вещи, като тези действия са предприети за запазване на личното му пространство, нарушено от Р., която продължавала да го фотографира, въпреки изрично изразеното несъгласие. В тази връзка се констатира, че служителят, предизвикан от настъпателното поведение на Р., се обърнал срещу нея и я съборил на земята /ръкомахайки, бутайки или удряйки/. <br /> <br /> От така приетото следва, че поведението на И. и в двата случая е реакция на защита - в първия случай от отправените му обиди, ругатни и закани от намиращите се на втория етаж лица, а във втория случай - от желанието му да бъдат преустановени неправомерните действия по снимане и записване от страна на пострадалата Р.. Следва да се отбележи също, че действията на И. не са били съответни на предизвикалите ги причини. Именно поради това, като се има предвид и службата, която жалбоподателят заема, последните представляват нарушения на Етичния кодекс и са морално укорими, въпреки че са извършени по време на отпуск и не са свързани с изпълнение на служебни задължения.<br /> <br /> Преценявайки тежестта на извършените от жалбоподателя деяния и като взе предвид обстоятелството, че другите участници в двата инцидента също имат вина за случилото се, липсата на умисъл за нанасяне на телесна повреда или повреждане на имущество, съдът намира, че в случая е налице хипотезата за нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР. За тези нарушения законът предвижда наказание порицание за срок от 6 месеца до една година, като служителят се предупреждава, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение, ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.<br /> <br /> И двете хипотези - тази на чл.230, ал.2, т.4 и на чл.227, ал.1, т.12 ППЗМВР, касаят деяния, нарушаващи етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, като в първия случай характерът и интезитетът на засягане на установените в обществото правила за поведение, ги прави несъвместими с оставането на служба.<br /> <br /> Съдът стига до извода, че дисциплинарно-наказващият орган не е извършил правилна преценка на обстоятелствата, при които са извършени деянията, поради което наложеното дисциплинарно наказание &quot;уволнение&quot; се явява несъразмерно по тежест на извършеното нарушение. По тези съображения съдът намира, че обжалваната заповед е издадена в противоречие с материалния закон, поради което следва да бъде отменена.<br /> <br /> Освен отмяната на заповедта за уволнение, съдът осъжда ОД на МВР в Кърджали да заплати на И. Г. И. разноски по делото в размер на 120 лева.<br />