Свети Валентин ще е кофти ден за 2 зодии. Днес мно­зи­на от Овните ще за­поч­нат деня с ло­шо нас­трое­ние по­ра­ди по­ни­жен фи­зи­чес­ки то­нус, а не­на­дей­но ще се от­правят на път някои от Скор­пио­ни­те. Вижте какво ви очаква и вас!
ОВЕН
Днес мно­зи­на от вас ще за­поч­нат деня с ло­шо нас­трое­ние по­ра­ди по­ни­жен фи­зи­чес­ки то­нус. Вни­ма­вай­те, то­ва е на­ча­ло­то на раз­бол­ява­не, крат­кот­рай­но и на ви­рус­на ос­но­ва, но дос­та­тъч­но ве­роя­тно и въз­пи­ра­що де­ла­та ви. Доб­ри ре­зул­та­ти ще пос­тиг­не­те при де­ло­ви пре­го­во­ри.


ТЕЛЕЦ
Втор­ник но­си по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни във ва­ше­то фи­нан­со­во ста­тук­во и най-ве­роя­тно е ден за но­ви при­до­бив­ки. Те няма да дой­дат по пътя на ха­зар­тен шанс или спе­ку­ла­тив­на опе­ра­ция, а чрез дей­ност, свър­за­на с про­фе­сия­та ви. Ста­ва въп­рос за до­пъл­ни­тел­ни ан­га­жи­мен­ти.

БЛИЗНАЦИ
Втор­ник ще ви рад­ва в мно­го от­но­ше­ния, а някои от вас ще бъ­дат на­пъл­но убе­де­ни, че им но­си ус­пех. То­ва усе­ща­не се свър­зва с въз­мож­нос­тта да по­пад­не­те на тър­се­на от вас сто­ка във връз­ка с до­ма. Про­фе­сио­нал­ният ден при някои от вас е свър­зан с ус­пеш­но пъ­ту­ва­не.

РАК
За някои от Рак втор­ник е дос­та неп­рия­тен ден и ще нау­чи­те, че един чо­век, ко­го­то сте свър­зва­ли с на­деж­ди­те за бъ­де­ще­то, ед­ва ли ве­че ще има въз­мож­ност да ви по­мог­не. На ра­бот­но­то си място е доб­ре да се вслуш­ва­те в съ­ве­ти­те на ко­ле­ги­те и да не прояв­ява­те свое­во­лия.

ЛЪВ
Денят е ва­жен за Лъ­во­ве­те и днес ще пос­тиг­не­те ус­пех в дей­ствия, свър­за­ни с реа­ли­зи­ра­не на раз­го­вор, про­ве­ден през от­ми­на­ли­те дни. Ста­ва ду­ма за де­ло­ви ус­пех. Важ­на под­кре­па ще има­те от ва­ши прия­те­ли. Вни­ма­вай­те при под­пис­ва­не на до­ку­мен­ти, въз­мож­ни са из­ма­ми. Ще получите любовно предложение за празника!

ДЕВА
Мно­зи­на от вас смятат, че са до­пус­на­ли греш­ка, по­ра­ди коя­то нас­тъп­ва пром­яна в някои от пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­ни­те кон­так­ти или на­ме­ре­ния. Всяка пром­яна, коя­то въз­ник­ва при де­ла­та ви, е доб­ре дош­ла за вас. Във всич­ки де­ла днес бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни и про­зор­ли­ви.

ВЕЗНИ
При вас се про­менят об­стоя­телс­тва­та в про­фе­сио­на­лен и ли­чен план. В про­фе­сия­та ви то­зи про­цес е по-ба­вен и ще про­дъл­жи по-дъл­го. Кон­так­ти­те ви днес би­ха мог­ли да прид­ви­жат в по­ло­жи­тел­на по­со­ка де­ла, с кои­то въз­на­мер­ява­те да се зае­ме­те. Вез­ни­те имат ха­зар­тен шанс днес.

СКОРПИОН
Не­на­дей­но ще се от­правят на път някои от Скор­пио­ни­те, а дру­ги ще пред­прие­мат раз­го­вор с ше­фа си по въп­ро­си, чие­то раз­ре­ша­ва­не от­дав­на е на­ло­жи­тел­но. По­ве­че­то от тях зас­ягат фи­нан­со­ви въп­ро­си. Вни­ма­вай­те за здра­вос­лов­но­то си със­тоя­ние. Въз­ник­ват и проб­ле­ми от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер.

СТРЕЛЕЦ
Денят ще бъ­де ус­пе­шен за оне­зи от вас, кои­то не се под­да­ват на емо­цио­на­лен на­тиск. Ще има­те слу­чай да бъ­де­те под та­къв и ако удъ­ржи­те нер­ви­те си, ще се съх­ра­ни­те за де­ло­ви дей­ствия. Оне­зи, кои­то се под­да­дат днес лес­но на ком­прома­ти и из­бух­нат, ще оп­ро­пастят деня си. Някои празнуват Свети Валентин, но вие сте от тези, които празнуват Трифон Зарезан. Наздраве!

КОЗИРОГ
Втор­ник е мно­го до­бър ден за Ко­зи­ро­зи­те и мно­зи­на от вас ще имат въз­мож­нос­ти да реа­ли­зи­рат трай­ни про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи. Всъщ­ност ста­бил­нос­тта е глав­ният из­раз на ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни въз­мож­нос­ти. Ус­пе­хи­те днес след­ват сфе­ра­та на фи­нан­си­те и но­ви­те кон­так­ти­те. Онези, които не са на работния си пост днес, със сигурност ще празнуват с приятели.

ВОДОЛЕЙ
При­до­бив­ка­та, от ма­те­риал­на до мо­рал­на, е гла­вен из­раз днес при Во­до­леи­те. При вас то­ва е въз­мож­но да  осъ­щес­тви­те след пре­мах­ва­не­то на ре­ди­ца труд­нос­ти, кои­то ще въз­ник­нат на пътя ви. Мо­же би трябва да бъ­де­те рез­ки и осъ­ди­тел­ни към прия­те­ли­те си и хо­ра­та, с кои­то кон­так­ту­ва­те. Не приемайте всяка дума за чиста монета, подложете на тест действията им.

РИБИ
С мно­го не­ща мо­же да се зах­ва­не­те днес, но в ни­ка­къв слу­чай не би­ва да раз­чи­та­те на ус­пех във фи­нан­со­ви опе­ра­ции. Къс­ме­тът ви съ­що не е мно­го до­бър днес и ще има­те дос­та труд­нос­ти в де­ла­та, с кои­то ще се зае­ме­те се­га. Фи­нан­со­ви при­до­би­вки мо­гат да оча­кват пъ­ту­ва­щи­те Ри­би. Онези, които релаксират с любим човек далеч от дома, ще имат един любовен ден на Свети Валентин.