Началото на седмицата носи неприятни изненади за 3 зодии. В по­не­дел­ник Овните ще по­лу­ча­т неочаквано из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от тях, а Ра­ци, не ще ус­пея­т да ре­шат фи­нан­со­ви­те си проб­ле­ми за ден-два. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН

В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те неочаквано из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до па­ри. Спо­кой­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, но ще е с лош къс­мет за вас и ще бъ­де доб­ре, ако сте по-пред­вид­ли­ви, за да из­бягва­те си­туа­ции, съз­да­ва­щи до­пъл­ни­тел­ни неп­рия­тнос­ти.

ТЕЛЕЦ

При вас са се тру­па­ли проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ше­ние ще пос­тиг­не­те пос­те­пен­но във вре­ме­то. Във всич­ки слу­чаи трябва да се под­гот­ви­те за час­тич­на за­гу­ба. Част от неп­рия­тнос­ти­те са свър­за­ни с до­ма ви, но тях спо­кой­но мо­же­те да пре­неб­рег­не­те. В служ­ба­та оча­квай­те поощ­ре­ние.

БЛИЗНАЦИ

По­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тен ден за вас. От­хвър­ли­ли сте по-труд­на­та част от ра­бо­та­та си и съв­сем ско­ро ще ви ста­не ясно, че де­ла­та ви за­поч­ват да се реа­ли­зи­рат по-лес­но и по-бър­зо. Преч­ки­те от слу­же­бен ха­рак­тер са към своя край. Ва­шият въз­ход ве­че е реал­но осъ­щес­твим. Дер­зай­те и ще имате успех!

РАК

Ра­ци, не ще ус­пее­те да ре­ши­те фи­нан­со­ви­те си проб­ле­ми за ден-два, но се­га об­на­деж­да­ва­що­то е то­ва, че през близ­ки­те дни ще ус­пее­те. Оне­зи от вас, кои­то са има­ли кон­так­ти от­нос­но за­поч­ва­не на ра­бо­та или по друг де­ло­ви по­вод, ще по­лу­чат съоб­ще­ние за бла­гоп­рия­тно раз­ви­тие на де­ла­та им.

ЛЪВ

При вас проб­ле­ми­те пос­те­пен­но от­шум­яват. Лъ­во­ве­те мо­гат да се над­яват на нео­чак­ва­на по­мощ. Днес има­те шанс в кон­так­ти­те си и пре­ди всич­ко оне­зи, кои­то са от фи­нан­со­во ес­тес­тво. Биз­нес­ме­ни­те ще про­ве­дат раз­го­вор със свои­те съд­руж­ни­ци, кой­то ще тлас­не об­щи­те де­ла нап­ред.

ДЕВА

Дос­та доб­ре ан­га­жи­ран в де­ло­ви сми­съл по­не­дел­ник за Де­ви­те. Мно­зи­на от вас са се при­гот­ви­ли да дей­стват чрез хит­рост и по то­зи на­чин да из­бег­нат слож­ни си­туа­ции или назр­ява­щи кон­флик­ти. По­тър­се­те нов ме­тод, кой­то ще да­де то­тал­но раз­ре­ше­ние на ста­ри проб­ле­ми.

ВЕЗНИ

В по­не­дел­ник ва­ши­те въз­мож­нос­ти са доб­ри и не ви лип­сва гъв­ка­вост, за да се реа­ли­зи­ра­те в служ­ба­та или в лич­ния биз­нес. Ед­но не­що ще ви съз­да­де труд­нос­ти и то има от­но­ше­ние към пре­ка­ле­на­та кри­тич­ност, с коя­то гле­да­те на всич­ко око­ло вас. Бъ­де­те по-то­ле­ран­тни, хората са различни!

СКОРПИОН

По­не­дел­ник е ден за раз­го­во­ри при вас и взи­ма­не на кон­крет­ни ре­ше­ния по де­ло­ви въп­ро­си. Денят съз­да­ва из­вес­тни труд­нос­ти в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние, а за някои е въз­мож­но про­фе­сио­нал­ният ден да се раз­вие мно­го зле. Ста­ва въп­рос за нес­та­бил­но­то ви слу­жеб­но по­ло­же­ние.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от вас ще се правят на сър­ди­ти и то­ва хит­роум­но от­но­ше­ние към око­лни­те ще ви съз­да­де проб­ле­ми. Под­хо­дът ви не е пра­ви­лен. Днес ва­ши­те пе­че­лив­ши въз­мож­нос­ти са в служ­ба­та, където ще получите похвала за свършена работа. Някои ще по­лу­чат съоб­ще­ние за па­ри, кои­то са из­ра­бо­ти­ли пре­ди вре­ме. Оча­ква ви пъ­ту­ва­не,  свързано с придобивки!

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

КОЗИРОГ

Из­цяло сте от­да­де­ни на ра­бо­та­та си днес, у вас ли­чи нес­та­бил­ност и без­по­кой­ство, свър­за­но с нея. По­тис­на­та е пси­хи­ка­та ви и от­тук се явяват всич­ки стра­нич­ни при­тес­не­ния. Ще има­те сре­ща днес с чо­век, чии­то въз­мож­нос­ти не са мал­ки. Ос­ланяй­те се на под­кре­па­та му и житейската му мъдрост. Приемете факта, че се нуждаете от чужда помощ.

ВОДОЛЕЙ

Днес мно­го от Во­до­лей ще имат по­вод за ра­дост. Не­за­ви­си­мо че проб­ле­ми­те, свър­за­ни с до­ма, не се ре­ша­ват в мо­мен­та, вие ве­че виж­да­те бла­гоп­рия­тния из­ход на оно­ва, кое­то дос­ко­ро ви е тре­во­же­ло. Ак­тив­но дей­ствай­те за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та си през деня и ще имате успех. Паричен въпрос ви вълнува от доста време, днес ще намери своето разрешение.

РИБИ

Ак­тив­но за­поч­ва­те по­не­дел­ник. До гол­яма сте­пен въз­мож­нос­ти­те, кои­то има­те се­га, ви ус­по­коя­ват на­пъл­но, ма­кар че пон­яко­га се про­кар­ва нот­ка на съм­не­ние. Дей­ствай­те по проб­ле­ми, кои­то лич­но ви зас­ягат и са се пре­вър­на­ли в не­по­но­си­мо бре­ме. Ще ги ре­ши­те с по­ве­че тър­пе­ние. Необходима е и повече информация, която ще ви даде възможност да лавирате при необходимост.