Ужасен ден за 3 зодии. Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во за Овните, а де­ца­та от Рак ще бъ­дат на­ка­за­ни. Вижте какво ви очаква и вас!

ОВЕН

Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ви ще се осъ­щес­т­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, ко­и­то са ви не­о­б­хо­ди­ми. Въп­ре­ки всич­ко из­бяг­вай­те под­пис­ва­не­то на до­ку­мен­ти, об­мис­ляй­те де­тайл­но всич­ко, пре­ди да взе­ме­те окон­ча­тел­но ре­ше­ние.

ТЕЛЕЦ

Съд­ба­та е бла­гос­к­лон­на към ко­лек­тив­ни­те на­чи­на­ния. Лес­но на­ми­ра­те дос­тъп до вли­я­тел­ни лич­нос­ти, с ко­и­то ще вле­зе­те в съд­ру­жие, ко­е­то би би­ло от пол­за и за два­ма ви. Дре­бен фи­нан­сов про­пуск мо­же да ви донесе по­ве­че до­пъл­ни­тел­ни раз­хо­ди и мно­жес­т­во неп­ри­я­т­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Днес вли­я­тел­на  лич­ност ще ви ока­же ис­тин­с­ка ус­лу­га, из­к­лю­чи­тел­но по­лез­на за ра­бо­та, с ко­я­то се за­ни­ма­ва­те. Въп­ре­ки доб­ро­то на­ча­ло, ще ви бъ­де труд­но да се отър­си­те от чув­с­т­во­то на обез­ве­ре­ност. Днес ще ви се стру­ва, че ос­та­на­ли­те са­мо ви кри­ти­ку­ват и бло­ки­рат уси­ли­я­та ви.

РАК

Де­ца­та от Рак ще бъ­дат на­ка­за­ни днес по­ра­ди то­ва, че са заб­ра­ви­ли сво­е­то мяс­то и за­дъл­же­ни­я­та си в се­мейс­т­во­то. Мал­ки­те от Рак тряб­ва да зна­ят, че съ­що имат ня­кои от­го­вор­нос­ти в до­ма. Ра­бо­те­щи­те ще имат пол­зот­во­рен ден, ка­то за раз­но­о­б­ра­зие мо­же да си поз­во­ли­те мал­ко лич­ни удо­вол­с­т­вия.

ЛЪВ

Под­хо­дя­що вре­ме да пре­ка­ра­те ня­кол­ко спо­кой­ни дни вкъ­щи. До­ри да се на­ла­га да ра­бо­ти­те, опи­та­йте се да бъ­де­те кол­ко­то се мо­же по­ве­че вре­ме у до­ма. Из­бяг­вай­те сблъ­съ­ци и пуб­лич­ни изя­ви. За­ни­ма­вай­те се със спо­кой­на твор­чес­ка ра­бо­та вкъ­щи. Умо­ре­ни сте от об­щу­ва­не­то с хо­ра­та.

ДЕВА

Неделя оказ­ва сво­е­то пло­дот­вор­но вли­я­ние за учас­ти­е­то в гру­пи, прес­лед­ва­щи ху­ма­ни­тар­ни кла­у­зи. Де­ви, спо­де­ле­те ва­ши­те на­деж­ди и меч­ти с при­я­те­ли­те си. Кон­так­ти през гла­ва­та на ва­шия пар­т­ньор са в със­то­я­ние да по­ро­дят не­го­ду­ва­не и нап­ре­же­ние. Не се поддавайте на про-вокативни думи.


Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

ВЕЗНИ

Мо­же да се опи­та­те да по­го­во­ри­те с на­чал­ни­ка си за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то. Но тряб­ва пред­ва­ри­тел­но да об­мис­ли­те как­ви са зас­лу­ги­те ви, за­що­то днес ще ви бъ­де труд­но да об­щу­ва­те. Пъ­ту­ва­ни­я­та през днеш­ния ден ще ви стру­ват скъ­по и ще ви ра­зо­ча­ро­ват. Потърсете приятелски съвет.

СКОРПИОН

Днес ще от­де­ли­те вре­ме за лич­ни­те си нуж­ди и же­ла­ния. От­но­ше­ни­я­та меж­ду вас и пар­т­ньо­ра ви са ве­ли­ко­леп­ни. Се­га по­ве­че от вся­ко­га се чув­с­т­ва­те по-близ­ки и не­о­б­хо­ди­ми един на друг. Ня­кой род­ни­на мо­же да ви съ­о­б­щи неп­ри­я­т­на вест, но вие сте дос­та­тъч­но сил­ни, за да се спра­ви­те с всич­ко.

СТРЕЛЕЦ

Ако има­те неп­ри­я­т­нос­ти по да­нъч­ни въп­ро­си, вре­ме е да се обър­не­те към спе­ци­а­лист. Що се от­на­ся до ня­кои въп­ро­си, свър­за­ни с до­ма ви, край­но вре­ме е да взе­ме­те не­ща­та в свои ръ­це. Близ­ки­те ви при­я­те­ли мо­гат да по­мог­нат, но без­к­рай­ни­те дис­ку­сии ня­ма въ­о­б­ще да ви бъ­дат от пол­за.

КОЗИРОГ

В неделя е въз­мож­но да впе­чат­ли­те важ­ни лич­нос­ти, ако ус­пе­е­те да до­ка­же­те, че дър­жи­те на ко­лек­ти­ва. Не по­каз­вай­те сво­я­та лип­са на са­мо­у­ве­ре­ност, из­ла­гай­ки пре­ка­ле­но мно­го схе­ми и фак­ти от­нос­но учас­ти­е­то ви в ху­ман­ни на­чи­на­ния. На­со­че­те се нап­ра­во към ос­нов­на­та те­ма.

ВОДОЛЕЙ

Ра­бо­та, включ­ва­ща гри­жи за дру­ги­те, ще вър­ви доб­ре. Оне­зи от вас, ко­и­то са на ръ­ко­вод­на длъж­ност, ще тряб­ва да по­е­мат за­дъл­жени­я­та си. На­чал­ни­кът ви ще бъ­де до­во­лен от уси­ли­я­та ви. За­къс­нял те­ле­фо­нен раз­го­вор мо­же да оз­на­ча­ва за­гу­ба на па­ри. Ще имате дребни семейни неприятности.

РИБИ

Ве­ро­я­т­но ще пъ­ту­ва­те, за да се срещ­не­те с из­к­лю­чи­тел­но важ­на лич­ност. Ще тряб­ва да се спра­ви­те с неп­ри­я­т­на но­ви­на у дома. Тъй ка­то се чув­с­т­ва­те уве­ре­ни и сил­ни, ще се ока­же­те доб­ра опо­ра за род­ни­ни­те си. Има­те се­мей­ни проб­ле­ми, ко­и­то ще ви поп­ре­чат да се по­за­бав­ля­ва­те.