ОВЕН
В събота най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­лия­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги събота е ден за пъ­ту­ва­не, кое­то ще ви пре­дос­та­ви мно­го но­ви въз­мож­нос­ти. Съ­щес­тву­ва­щи­те об­стоя­телс­тва ви спи­рат в де­ло­вия жи­вот, но на­пъл­но мо­же­те да раз­чи­та­те на прия­тел­ска под­кре­па и съ­вет.

ТЕЛЕЦ


Мно­го ве­роя­тно е да въз­ник­нат проб­ле­ми за Тел­ци­те при кон­так­ти­те. Но до гол­яма сте­пен за тях ще бъ­де­те са­ми­те вие при­чи­на. Ако из­бър­зва­те с обе­ща­ния­та си, ще нав­ре­ди­те на де­ло­ва­та си дей­ност. Из­ча­кай­те по­ка­на­та на хо­ра­та, с кои­то сте в пос­тоя­нно об­щу­ва­не, и то­ва ще бъ­де ва­шият пе­че­ливш ход.  Не пое­май­те рис­ко­ве по па­рич­ни въп­ро­си.

БЛИЗНАЦИ
Мно­зи­на от вас ще пъ­ту­ват в събота, но най-неп­рия­тно­то е, че пъ­ту­ва­не­то мо­же да се от­ло­жи. То­ва е по­ра­ди нес­вър­ше­на ра­бо­та или лип­са на ва­жен до­ку­мент. За по­ве­че­то от зна­ка фи­нан­со­вият въп­рос е поч­ти не­раз­ре­шим днес. До гол­яма сте­пен то­ва се дъл­жи на раз­сея­нос­тта на някои от вас. В лю­бо­вен ас­пект денят е по­зи­ти­вен.

РАК
В събота най-ярко са из­ра­зе­ни ва­ши­те лич­ни про­фе­сио­нал­ни въп­ро­си. Те трябва да се на­ре­кат проб­ле­ми, кои­то мо­же­те да раз­ре­ши­те са­мо по пътя на обе­ди­не­ни­те дей­ствия. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти и про­веж­да­не на пре­го­во­ри в та­зи на­со­ка. Хо­ра­та, с кои­то те трябва да се про­ве­дат, са ва­ши близ­ки – прия­те­ли и ко­ле­ги.

Представителите на тези зодии ще бъдат нетърпими на стари години

ЛЪВ
Лъ­во­ве­те търсят но­ви въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на някои де­ла, вър­ху кои­то ве­че сте ра­бо­ти­ли. Но пътят, кой­то сте из­бра­ли, е дос­та тру­ден и ще ви сблъс­ка с не­въз­мож­ност за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви. То­ва е та­ка, за­що­то по­ве­че­то от вас оби­кно­ве­но дей­стват са­мос­тоя­тел­но. Необ­хо­ди­мо е да ком­би­ни­ра­те дей­ствия­та с хо­ра, на кои­то вярва­те.

ДЕВА
По­зи­тив­ният събота за­ви­си са­мо от вас. Неиз­ра­зи­тел­на е фи­нан­со­ва­та пе­чал­ба, за­що­то съ­щес­тву­ват обе­ктив­ни преч­ки, кои­то ще спрат ак­тив­нос­тта ви. По­ло­жи­тел­ни за днес ще са кон­так­ти­те ви, при кои­то е въз­мож­но да пос­тиг­не­те спо­ра­зу­ме­ние за съд­руж­ни дей­ствия с няко­го. По­ло­жи­те­лен ден за биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ
Оби­кно­ве­но ко­га­то някой има проб­ле­ми, той не се спи­ра в дей­ствия­та си по пътя за тяхно­то раз­ре­ше­ние. Но мно­зи­на от Вез­ни­те правят днес тък­мо об­рат­но­то. То­ва са су­бек­тив­ни преч­ки, из­диг­на­ти от са­ми­те вас и трябва по-ско­ро да ги от­стра­ни­те. Ор­га­ни­зи­рай­те се и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния. Шан­сът е във ва­ши ръ­це.

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

СКОРПИОН
Събота е ва­жен за Скор­пио­ни­те, ако имат на­ме­ре­ния да ра­ботят с няко­го. То­ва е ус­пе­шен ход, кой­то ще уве­ли­чи ва­ши­те фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Денят е мно­го до­бър за кон­так­ти с раз­лич­ни хо­ра или за при­до­би­ва­не на не­чие пок­ро­ви­телс­тво. Труд­нос­ти ще имат оне­зи от вас, кои­то пъ­ту­ват за чуж­би­на днес. Не се до­вер­явай­те на не­поз­на­ти!

СТРЕЛЕЦ
Мно­го до­бър е събота за Стрел­ци­те. Ос­вен въз­мож­нос­тта за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки през то­зи ден вие има­те и твър­де из­ра­зи­те­лен про­фе­сио­на­лен събота. Мо­же да се го­во­ри за при­до­бив­ки, но те не оз­на­ча­ват неп­ре­мен­но фи­нан­со­ви. За ед­на част от биз­нес­ме­ни­те денят е твър­де ус­пе­шен, ще има­те усъ­рдни дей­ствия с парт­ньо­ри­те.

КОЗИРОГ
Ко­зи­ро­зи­те не би­ва да бър­зат в стре­ме­жа си за при­до­бив­ки днес. То­ва мо­же да ви изо­ли­ра от око­лни­те, след кое­то да пос­лед­ват про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти. За­ре­де­ни сте с дос­та­тъч­но ене­ргия и сте в със­тоя­ние да се спра­ви­те с всич­ки проб­ле­ми. Необ­хо­ди­мо е са­мо да се кон­цен­три­ра­те за от­стран­ява­не­то им.

Представителите на тези зодии ще доживеят до дълбоки старини! Същото не може да се каже за...

ВОДОЛЕЙ
Днес Во­до­леи­те са твър­де ан­га­жи­ра­ни с лич­ни­те си де­ла и ще проявят пре­неб­ре­же­ние към ра­бот­ния ден. То­ва е греш­ка от ва­ша стра­на, за­що­то ще въз­ник­нат проб­ле­ми, с кои­то не мо­же­те да се спра­ви­те са­мос­тоя­тел­но. По­тър­се­те по­мощ­та на ко­ле­ги­те или на­чал­ни­ци­те си и та­ка с об­щи уси­лия да от­стра­ни­те неп­рия­тнос­ти­те.

РИБИ
Мно­зи­на от Ри­би­те са дос­та из­тер­за­ни пси­хи­чес­ки днес. От­стра­не­те не­га­тив­ни­те емо­ции кол­ко­то е въз­мож­но по-бър­зо, за­що­то те са в със­тоя­ние да ви при­чинят и фи­зи­чес­ки неп­рия­тнос­ти. Някои Ри­би са влю­бе­ни или из­жив­яват теж­ки ра­зо­ча­ро­ва­ния от ин­тим­ния си кон­такт. Не­ща­та не стоят фа­тал­но. Доб­ро е про­фе­сио­нал­но­то раз­ви­тие.