Първото класиране в УНСС беше обявено четири дни предварително (на 31 юли вместо на 4 август). През тази година то за първи път е по професионални направления, съобщиха от учебното заведение.
Най-висок при жените е минималният бал за «Финанси, счетоводство и контрол» – 29.13, следван от «Администрация и управление» - 27.48 (при максимален 30.00). При мъжете той е съответно 27.85 и 23.99.
При максимален бал 30.00 за «Икономика», минималният бал при мъжете е 23.74, а при жените – 27.03.

Минималният бал при мъжете за «Право» е 32, 68, а при жените – 34.08 (при максимален 36.00).
Най-много кандидат-студенти са посочили като първо желание «Икономика», «Финанси, счетоводство и контрол», «Администрация и управление» и «Право».
От 5 до 11 август кандидат-студентите, които са класирани, могат да потвърдят участието си в следващото класиране или да се запишат. Второто класиране ще бъде обявено на 14 август, а окончателното класиране – на 20 август.

През тази година за първи път приемът на студенти в УНСС ще бъде по професионални направления, а не по специалности, както беше досега. Целта е те да избират специалност, след като са изучавали блок от фундаментални университетски дисциплини и са натрупали знания, които ще им позволят да се ориентират в избора на професия.
В УНСС се обучават бакалаври в шест професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Политически науки", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки" и "Социология, антропология и науки за културата".
За първи път през тази година УНСС ще приема бакалаври по икономика с дистанционна форма на обучение (в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково). От тази учебна година ще има още една специалност - «Финанси и счетоводство», в която обучението ще бъде на английски език. Това е третата специалност – след «Икономика» и «Международни икономически отношения» (обучението започна през миналата учебна година), в която преподаването ще бъде изцяло на английски език.
За учебната 2008/2009 г. УНСС ще приеме 3425 бакалаври. /БЛИЦ