Работата на съдиите от Окръжен съд – Пловдив през 2008 г. ще бъде представена на отчетно събрание в присъствието на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев.
През миналата година в Пловдивския окръжен съд са постъпили общо 7291 наказателни, граждански и търговски дела. Разгледани са 9235 дела, а приключените производства са 7496. Броят на осъдените лица от наказателните състави на съда е 326, а 13 подсъдими са били оправдани. 79% от всички дела приключват в срок до 3 месеца – показател за добра работа. В отчетния доклад е посочено, че основна задача на съда за настоящата година е преодоляване на забавянията по останалите спорове. Със заповед на председателя на съда Сотир Цацаров от декември 2008 г. е разпоредена пълна вътрешна проверка на всички дела, по които производството е продължило повече от една година, както и предприемане на мерки за навременното им приключване. През 2008 г. съдът е работил в състав от 60 съдии и 87 служители. Висшия съдебен съвет награди съдиите Елена Захова и Мария Шишкова за отлична работа по тежки наказателни дела по предложение на председателя на съда.
Димана Тодорова, БЛИЦ