23 918 009, 90 лв. отпусна кабинетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изплащане на задълженията по проекта „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали".
Със средствата ще се покрие задължение за периода от 2007 г. до средата на 2009 г. за строителството на т. нар. &bdquo;Водно огледало&quot;. Извършването на плащане в момента е наложително с оглед ограничаване на загуба за държавния бюджет в размер на лихвата, която продължава да се начислява върху дължимата сума.<br /> <br /> Правителственото постановление предвижда вицепремиерът и министър на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството да проведат преговори с оглед постигане на споразумение за уреждане на задължението за лихва. Това е продиктувано от обстоятелството, че средствата, осигурени от държавния бюджет, са недостатъчни за изплащане на целия дълг в размер на 29 917 580,88 лв. <br /> <br /> В допълнение следва да се отчита и фактът, че при прегледа на поетите ангажименти и в рамките на одобрените бюджетни разходи за 2012 г. на МРРБ, не е възможно да бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изплащане на дължимата лихва.<br /> <br />