Законът за телефон 112, приет днес от НС, определя санкции при предаване на неверни, заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Предвидената за това глоба е от 2000 до 5000 лева. В случаите когато са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причиняването на службите вреди. За използване на Единния европейски номер 112 не по предназначение глобата е от 200 до 1000 лева. При повторно нарушение имуществените санкции са в двоен размер.
Законът предвижда още Системата за спешни повиквания на телефон 112 да осигурява на гражданите, намиращи се на територията на България, непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им. Системата включва центрове, които автоматично обработват и реагират на всички повиквания за спешна помощ на номер 112. Съгласно новоприетия Закон, центровете събират информация за вида, мястото, часа и основните данни за конкретния случай и предават обработената информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на създадената ситуация. Дейностите в Центровете 112 се осъществяват от оператори и координатори, които се назначават чрез конкурс. Законът регламентира приемането на получените повиквания на български език и на най-малко два от официалните езици на ЕС.
Другите национални телефонни номера - 150, 160 и 166, за приемане на спешни повиквания ще се използват паралелно с единния европейски номер, а правителството в срок една година от влизането в сила на закона ще приеме решение за пренасочване на повикванията от тези телефони към центровете "112”. /БЛИЦ