Всички работещи в национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) ще спазват етичен кодекс, предвижда новият правилник на ведомството. С цел превенция на конфликт на интереси ще бъде забранено на служителите, на които е възложена подготовката, ръководството и контрола по изпълнение на проекти, да изготвят анализи и процедури по възлагане на обществени поръчки.
Служителите и техните семейства няма да могат да придобиват участие или да работят в компании, които са били изпълнители на обществена поръчка, докато работят в агенцията и 1 година, след като са напуснали, е записано в документа, внесен за разглеждане от министър-председателя Сергей Станишев. Според правителствената информационна служба така на партньорите ни от ЕС се дава ясен знак, че страната ни ще прилага стриктно правилата и процедурите, възприети в общността, което е стъпка към възстановяване на доверието към България. Законно, прозрачно, ефективно, етично и професионално управление на проектите по изграждане и поддържане на пътната инфраструктура ще бъде водещият принцип на работа в НАПИ, заявяват от пресслужбата.
Възлагането на обществените поръчки ще се администрира от дирекция „Обществени поръчки” по предложение на дирекциите, координиращи проектите. Тя ще координира сключването на договорите с изпълнителите, както и евентуалните изменения по тях. Надзорният съвет на НАПИ ще одобрява общите правила за организацията и процедурите по възлагане на обществените поръчки и типовите договори.

Ще бъде създадена нова дирекция „Оперативен контрол и управление на риска”. Тя ще отговаря за централизираното управление на риска, сигурността на информацията, докладване на нередностите и за оперативния контрол – предварителен, служебен и финансов, както и за мониторинга и оценката по отношение на оперативната дейност и служителите на агенцията. При констатирани нередности служителите на дирекцията ще могат да предложат временно спиране на работата по обектите, неприемане на извършената дейност, санкциониране на контрагенти и служители и прекратяване на договори.
С приемането на новия правилник целта е подобряване управлението на дейностите в сектор „Пътища” чрез оптимизиране на системите за управление и контрол в НАПИ, интеграция и координация между централната администрация и специализираните звена, създаване на структурни и функционални механизми за ефективна администрация, регулиране на отношенията с управляващите органи по оперативните програми на ЕС и др., обясняват от правителствената пресслужба. Очаква се новата организация на работа да осигури силна и надеждна контролна система, която ще гарантира правилното и целесъобразно изразходване на средствата.
НАПИ ще е юридическо лице – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изпълнителният й директор ще носи основната управленска отговорност за законосъобразното и ефективно изпълнение на оперативната дейност, и ще я отчита пред Министерския съвет. Той ще отговаря за изпълнението на всеки конкретен проект на НАПИ, съфинансиран от структурните и кохезионния фонд по оперативните програми, съгласно сключения договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, приложимото вътрешно и европейско законодателство, правилата на програмата и т. н.
5-членният Надзорен съвет на агенцията ще бъде постоянно действащ орган. По предложение на изпълнителния директор той ще одобрява проекта на стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочната оперативна програма за реализацията й; средносрочния инвестиционен финансов план и годишната инвестиционна програма; средносрочната бюджетна прогноза за инвестиции и др.
С новия правилник се модернизира системата за управление на човешките ресурси във ведомството. При управление на инфраструктурните проекти, изпълнявани от агенцията, ще се прилага екипният принцип на организация на експертите и материално стимулиране според резултатите. Структурата на НАПИ е организирана по начин, който не позволява един служител да заема длъжност в структурно звено, в което той има достъп до несъвместими дейности – структурно разграничени са разработването на инвестиционните проекти, на тръжната документация, организирането на обществените поръчки, подготовката и сключването на договори, верификацията и т. н.
Министерският съвет утвърди и Тарифата за таксите, които се събират от НА „Пътна инфраструктура”. Запазва се размерът на таксите, които досега са събирани от Министерството на финансите, чийто второстепенен разпоредител бе фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. /БЛИЦ