Проверени са 1883 търговци и 2005 използвани от тях везни за търговски плащания в цялата страна от инспектори на Главна дирекция "Метрологичен надзор" (ГД МН) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съобщиха от Агенцията.

Инспекциите са били от 1 септември до 30 октомври, когато е най-активният период за търговия с плодове и зеленчуци. Проверени са търговците, които продават на постоянни и временни пазари, зеленчукови борси, тържища и във временни търговски обекти на открито.

Поради тази причина, тези средства за измерване не трябва да се използват за измервания с цел осъществяване на търговски плащания. За останалите 110 везни (5,5 на сто) е установено, че не са преминали изискуемите ежегодни периодични проверки. Някои от тях не са били представяни за проверка години наред.При осъществения метрологичен надзор е установено, че 349 бр. везни (16,9 на сто от инспектираните) не съответстват на изискванията на Закона за измерванията. Констатирано е, че 239 бр. (12 на сто ) от използваните везни не са преминали изискуемите процедури по одобряване на типа им или оценка на съответствието им със съществените изисквания към тях.

Най-сериозно се открояват нарушенията на: общински пазарите пазари: Белоградчик и Шабла, където всички инспектирани везни са били несъответстващи; в Исперих - 93,3 на сто несъответстващи везни; Стоковото тържище в с. Първенец, където 92 на сто от използваните везни са били несъответстващи, като всяка една от тези везни не е била разрешена за търговска употреба; градския пазар в Пазарджик - 88,8 на сто несъответстващи везни; пазара в Кюстендил 85 на сто несъответстващи везни; общинския пазар в Козлодуй - 75 на сто несъответстващи везни; общинския пазар в гр. Искър - 62 на сто несъответстващи везни; пазара "Борово" в София и пазара "Аспарухово" във Варна - 57 на сто несъответстващи везни; пазара "Димитър Петков" в София - 36 на сто несъответстващи везни.

Резултатите от проверките показват, че спрямо 2019 г. процентът на несъответстващите везни е нараснал от 12,2 на сто на 16,9 на сто.

В известна степен нарастването се дължи на факта, че по време на извънредното положение за преодоляване на вирусната пандемия пазарите не работеха и превантивни планови проверки на тях не са извършвани, посочват от Агенцията. След възстановяване на дейността им, търговците не са предприели необходимите действия, които да осигурят спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

По време на кампанията са издадени 333 акта за установяване на административни нарушения, свързани с несъответствия и нарушения на Закона за измерванията.

Според Агенцията една от причините за големия брой нарушения е, че размерът на глобите и имуществените санкции за използване на несъответстващи средства за измерване, регламентирани в Закона за измерванията са твърде ниски. Това се отнася в най-голяма степен за физическите лица, каквито са предимно търговците на пазарите. За тях са предвидени глоби от 100 до 300 лева. За юридическите лица, санкциите са от 200 до 500 лева. Размерите на санкциите и глобите не са променяни от приемането на закона през 2002 г. В резултат не се създава система от ефективни възпиращи мерки за ненарушаване на закона.

В тази връзка, ДАМТН ще предприеме законодателна инициатива за повишаване на размера на санкциите и глобите. Промените ще бъдат насочени най-вече към налагане на по-високи санкции на лицата, използващи средства за измерване, които не са преминали изискуемите процедури за одобряване на типа им или за оценка на съответствието.