Проверка, назначена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето установи куп нарушения в ОУ „Антон Страшимиров”, допускани от ръководството на учебното заведение, учителите и медицинските представители. Това показват официалните резултати, оповестени днес.
Сред нарушенията са липсата на сигурна и безопасна среда за децата, нарушена комуникацията на училището с органите за закрила на детето - Дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; гр. Бургас, органите на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за закрила на детето / чл. 7 на Закона за закрила на детето/, както и с родителите.<br /> <br /> Безспорно е установено, че въпреки че са били налице индикации за осъществено сексуално насилие върху ученик в училището, директорът, класният ръководител, ресурсният учител и медицинският специалист в училището не са уведомили незабавно органите за закрила &ndash; ДСП гр. Бургас, МВР и ДАЗД, не са информирали родителят на детето. <br /> <br /> Това е възпрепятствало своевременното предприемане на мерки за закрила на детето, за подкрепа на семейството и за разследване. С действията си училищният персонал е нарушил вменено в длъжностните характеристики задължение незабавно да подава първична информация в РУ на МВР и на съответните органи за закрила на детето към дирекциите &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; за случаите, при които има деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисни ситуация, установени на територията на училище&rdquo;, с което е извършил дисциплинарно нарушение.<br /> <br /> Не е бил извършен анализ и не са предприети превантивни действия за предотвратяване на тормоза в училище, въпреки резултатите от проведеното през октомври 2014 г. анкетиране на 84 от децата къде се случва да бъдат тормозени, при което повече от половината са отговорили &bdquo;в тоалетните&ldquo;. <br /> <br /> Подобни са резултатите от проведеното анкетиране за учебната 2013/2014 г. в прогимназиален етап, което също е показало, че най-често децата са тормозени по коридорите, в класната стая, в тоалетните и в двора на училището.<br /> <br /> В училището липсва пропускателен режим, не е имало охрана и/или видеонаблюдение, няма разписани ясни правила как и къде се осъществява дежурството на учителите. <br /> <br /> Директорът не е осъществявал контрол на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и дейността на дежурните учители и възпитатели, а само на учебната дейност.<br /> <br /> Резултатите от проверката ще бъдат предоставени на прокуратурата, Община Средец, Дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; гр. Бургас и Министерството на образованието и науката. Ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо директора, класния ръководител, ресурсния учител и медицинския специалист в училището и ще бъде поискана дисциплинарна отговорност за работещи в учебното заведение.<br /> <br /> На училището ще бъдат дадени задължителни предписания с определен срок за изпълнение и методически указания за реализиране на изискванията му.&nbsp; /БЛИЦ<br /> <br /> <br />