ОВЕН
Не­въз­мож­нос­тта да се на­ме­си­те пряко по оп­ре­де­лен на­чин за по­зи­тив­но­то раз­ви­тие на лич­ни­те ви де­ла и необ­хо­ди­мос­тта да из­ча­ка­те чуж­до­то ре­ше­ние по ва­жен въп­рос са ха­рак­тер­ни за днес. При те­зи об­стоя­телс­тва сил­но раз­ви­то­то ви чувс­тво за от­го­вор­ност за­сил­ва без­по­кой­ство­то ви, а ми­съл­та ви тър­си ва­риан­ти за ис­тин­ски пос­ти­же­ния.

ТЕЛЕЦ
Сил­но из­ра­зе­ни са ва­ши­те прак­ти­чес­ки стре­ме­жи и въз­мож­нос­ти в по­не­дел­ник. Ос­вен то­ва не сте да­леч от реа­ли­зи­ра­не­то. Мно­го мал­ко ви ос­та­ва и мо­же би днес ще има­те въз­мож­нос­тта да осъ­щес­тви­те стре­ме­жи­те си. Няма да бъ­де из­лиш­на по­ви­ше­на­та ви бди­тел­ност към ду­ми­те и де­ла­та на оне­зи, с кои­то ра­бо­ти­те. Бъ­де­те нащ­рек!

БЛИЗНАЦИ
Ма­кар и ста­ра­тел­ни в за­дъл­же­ния­та си, днес няма да ус­пее­те да скрие­те без­по­кой­ство­то си, по­ро­де­но от нея­сно­та­та око­ло вас. То е ви­ди­мо из­ра­зе­но в де­ло­вия жи­вот, но и до­мът доп­ри­нася за то­ва със­тоя­ние. Нер­внос­тта у някои от вас ще бъ­де дос­та ви­со­ка и не е из­клю­че­но ед­на  неп­рия­тна но­ви­на да я за­си­ли още по­ве­че.

Жените от тези зодии не са създадени за домакини

РАК
Днес Ра­ци­те са в по­дем, ва­ша­та ак­тив­ност за лич­на ини­циа­ти­ва е важ­на, а пло­до­ве­те от нея ще ви за­рад­ват в близ­ки­те дни. Ако има­те уре­де­ни сре­щи през деня, е твър­де ве­роя­тно да не се със­тоят или да не ви удо­влет­воря­т ре­зул­та­ти­те, но ще има­те слу­чай­ни сре­щи, кои­то ще вне­сат бод­рост в нас­трое­ние­то през деня.

ЛЪВ
Твор­чес­кият ви им­пулс е за­си­лен и по­ве­че­то от Лъв ще бъ­дат мно­го ак­тив­ни днес. Не са из­клю­че­ни не­съг­ла­сия­та на някои от ко­ле­ги­те за на­чи­на ви на ра­бо­та и под­хо­да при ре­ша­ва­не на някои от те­ку­щи­те проб­ле­ми. Ра­дос­тта ви ще бъ­де пре­диз­ви­ка­на от доб­ра слу­жеб­на но­ви­на. Във връз­ка с нея още се­га трябва да оп­ре­де­ли­те как ще дей­ства­те.

ДЕВА
На път сте да до­пус­не­те греш­ка в от­но­ше­ния­та си с ва­ши де­ло­ви парт­ньо­ри или с влия­тел­ни ли­ца от об­щес­тво­то, кое­то на по­ве­че­то от вас ще им стру­ва скъ­по не за­що­то има­те неп­ра­вил­но ста­но­ви­ще по въп­ро­са, а за­що­то об­ста­нов­ка­та ско­ро ще се про­ме­ни и от по­ло­жи­тел­но ре­ше­ние­то ви ще се пре­вър­не в от­ри­ца­тел­но.

Това са най-умните зодиакални знаци

ВЕЗНИ
По­не­дел­ник е ус­пе­шен и пре­дос­тавя доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ва реа­ли­за­ция. В мно­го слу­чаи тя има от­но­ше­ние към ва­ши­те кон­так­ти и фи­нан­со­ва дей­ност, а при някои е въз­мож­но осъ­щест­вява­не на важ­на сдел­ка или под­пис­ва­не на до­го­вор. Не са из­клю­че­ни из­вън­ред­ни об­стоя­телс­тва, кои­то ще от­ло­жат из­пъл­не­ние­то за друг ден.

СКОРПИОН
Днес по­ве­че­то от Скор­пио­ни­те са за­вид­но дип­ло­ма­тич­ни и вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те и навя­рно има­те пъл­но пра­во на то­ва. То е плод на ва­ше­то ин­туи­тив­но схва­ща­не за об­стоя­телс­тва­та, стек­ли се се­га око­ло вас. Ще бъ­де за­до­во­ле­но же­ла­ние­то ви за по­лу­ча­ва­не на до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция от­нос­но ин­те­ре­су­ва­щи­те ви парт­ньо­ри.

СТРЕЛЕЦ
“Ог­не­но­то” ви раз­по­ло­же­ние и днес не от­стъп­ва на за­ден план, но чес­то то се въз­прие­ма ка­то вид аг­ре­сия, от кое­то мо­гат да пос­лед­ват някои не­до­ра­зу­ме­ния. Та­ка е въз­мож­но да бъ­дат из­тъл­ку­ва­ни ва­ши­те ду­ми и дей­ствия в служ­ба­та или сред прия­те­ли­те, с кои­то днес ще кон­так­ту­ва­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти ви оча­кват в ра­бо­та­та поради някаква техническа повреда.

КОЗИРОГ
Има въз­мож­ност за по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та ви в по­не­дел­ник, ма­кар да не е тол­ко­ва из­ра­зи­тел­на. Мно­зи­на от вас ще се сблъс­кат с от­кри­та неп­рия­зън от стра­на на око­лни­те. Фак­тът не е та­ка неп­рия­тен, за­що­то все­ки има про­тив­ни­ци, но по-ло­шо ще ви се от­ра­зи опи­тът на ли­це от та­зи сре­да да ви под­ве­де с дей­ност,  из­глеж­да­ща съб­лаз­ни­тел­на.

Ето от коя зодия са жените, по които мъжете полудяват на мига!

ВОДОЛЕЙ
Дос­та  до­бър е то­зи по­не­дел­ник за вас и поч­ти всич­ки ще са ак­тив­ни днес. За някои то­ва е мно­го важ­но и ще се до­бе­рат до осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та, но всич­ки от Во­до­лей, кои­то имат на­ме­ре­ние да из­вър­шат дей­ствия, има­щи оп­ре­де­ле­но от­но­ше­ние към де­ло­вия нап­ре­дък, трябва да вни­ма­ват. Неп­рия­тен ден от­нос­но но­ви­ни­те, те са ло­ши.

РИБИ
Днес ва­шият гняв мо­же да из­бух­не със страш­на си­ла след по­лу­ча­ва­не­то на някак­ва ин­фор­ма­ция за хо­ра, кои­то ще се опи­тат да ви из­мамят. Ве­роя­тно ста­ва ду­ма за “прия­те­ли”, с кои­то има­те фи­нан­со­ви от­но­ше­ния. Ако все още не уча­ства­те с па­ри в сдел­ка с въп­рос­ни­те ли­ца, не гре­ше­те да им пре­дос­та­ви­те и фи­нан­си­те си. Бъдете сигурни, че ще направят опит да ви измамят.

Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.