Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/, заведе в Окръжен съд Варна, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 914 847,47 лв., срещу Слави Харалампиев, съобщиха от комисията.
Предварителната проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност започна след получено уведомление от Районен съд – Русе, за влязла в сила присъда по НОХД, за извършено престъпление по чл. 251, ал. 1 и ал.2 от НК (нарушаване на разпоредбите относно режима на износа на валутни ценности и задълженията по тяхното деклариране, като не са декларирани валутни ценности в особено големи размери). Престъплението, за което Харалампиев е признат за виновен влиза в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от  Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/.
Въз основа на събраните данни от предварителната проверка, съгласно изискванията на ЗОПДИППД, през м юли 2008г. срещу проверяваното лице е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
През месец декември 2008г., беше внесено в съда, мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск на КУИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, което беше уважено и се наложиха обезпечителни мерки върху притежаваното от проверяваното лице имущество.
На основание чл.17, ал.1 от ЗОПДИППД, на Слави Харалампиев бе връчена декларация, която проверяваното лице представи в териториалната структура на КУИППД в определения срок.
В резултат на извършената проверка, КУИППД установи, че през проверявания период /1984г. – 2008г./ лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на 2 308,30 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 6 880.63 минимални работни заплати, включително и осъществени 37 броя задгранични пътувания до Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Турция, Германия, Италия, Франция.
Според събраните доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество. КУИППД, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД внесе мотивирано искане в ВОС, за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
-поземлен имот с площ от 1,893 дка в гр. Суворово;
-цех за метални конструкции, със застроена площ от 646,30 кв.м. - построен в горепосочения имот;
-поземлен имот с площ от 3 801 кв.м. в гр. Варна, включен в УПИ - за търговски комплекс, изложение и атракции;
-две лозя с обща площ от 2 000 кв.м. в землището на гр. Варна;
-земеделска земя с площ от 500 кв.м. в с.Кранево, заедно с ½ ид.ч. от построена в имота сезонна постройка;
- два поземлени имота в гр. Варна;
- дворно място от 1 330 кв.м. в с.Николаевска, Варненска област, заедно с построената в имота жилищна сграда и стопански постройки;
-10 броя МПС - та;
- суми от продажби на движими имоти и налични по банкови сметки;
-80 броя дружествени дяла от капитала на три дружества.
Делото за отнемане в полза на държавата ще бъде гледано от Варненския окръжен съд. /БЛИЦ