Комисията за защита на конкуренцията наложи две имуществени санкции, съответно от 300 000 лв. и 100 000 лв., на „Топлофикация Русе” АД, гр. Русе, за извършени нарушения по чл.18, т.1 и т.5 от Закона за защита на конкуренцията.
Проучването на КЗК установи, че благодарение на своето господстващо положение, „Топлофикация Русе” АД незаконосъобразно е наложило изискване към потребителите, за сключване на договор за залог за заплащане на консумираната топлинна енергия, в договорите за присъединяване към топлопреносната мрежа. Отделно от това, в самостоятелен договор за залог, дружеството е наложило нелоялни условия на потребителите, във вреда на техните интереси, с цел да се разтовари от риска от евентуално неизпълнение на задължението за плащане на цената на потребената енергия. Подобни изисквания напълно игнорират интересите на клиентите на предприятието и влизат в пълно противоречие със задължителните Общи условия за продажба на топлинна енергия.
От друга страна, „Топлофикация Русе” АД необосновано е отказало сключване на договор с топлинния счетоводител „Техем Сървисиз” ЕООД, с което го е възпрепятствало да осъществява дейността си по предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия на територията на  Русе. По този начин господстващото дружество е ограничило и е засегнало избора на потребителите.
Производствата са образувани по самосезиране, във връзка с постъпили сигнали от граждани и по молба на „Рони термик сървисиз” ЕООД.
Комисията постанови прекратяване на нарушенията. /БЛИЦ