Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев информира в доклад, че внася за разглеждане в Министерския съвет /МС/ за одобрение програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022 г., с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 милиона лева.

Това се посочва в документа, публикуван за обществено обсъждане. Програмата има за цел да финансира материалната база, която да гарантира здравословните и качествени условия на обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Също така изпълнението на програмата е насочено към изграждането на нови, разширението и реконструкцията на съществуващи детски градини и училища, с което ще се намали недостигът на свободни места в тях и ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили четиригодишна възраст, както и предвиденото в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден.

Очакваните резултати от прилагането на програмата са насочени към намаляването на недостига на места в детските градини, в т. ч. яслените групи; създаването на условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили четиригодишна възраст; увеличаването на броя на училищата, преминали на едносменен режим на обучение и поетапното създаване на организация на учебния ден на едносменен режим в училищата.

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства в размер до 70 000 000 лв. за приемането на програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища се осигуряват в рамките на разчетените за тази цел разходи със Закона за държавния бюджет на България за 2020 г.

Средствата за финансиране на дейностите по програмата за следващите бюджетни години - 2021 г. и 2022 г., ще бъдат предвидени със Закона за държавния бюджет за съответната година, информира министър Вълчев.