Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за ранното предупреждение и оповестяване при бедствия. С Наредбата се определя редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия на територията на Република България.
Наредбата регламентира ранното предупреждение и оповестяване да се осъществяват чрез комуникационно-информационна система - Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, състояща се от система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система и от система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия ще осигурява информация и координация на национално, областно и общинско ниво, както и за отделните кметства и населени места, чрез Национален контролен възел в ситуационния център на Министерството на извънредните ситуации (МИС), алтернативен контролен възел в оперативния комуникационно – информационен център (ОКИЦ) на МИС в Бургас, областни контролни възли в ОКИЦ на МИС в областните градове, локални контролни пунктове в общините, кметствата и отделните населени места и интегрирани локални автоматизирани системи за оповестяване на потенциално опасни обекти и дейности.
Ранното предупреждение и оповестяването ще се извършва от оперативните дежурни в ситуационния център или в ОКИЦ на МИС или от дежурните длъжностни лица в общинските администрации, кметствата и в потенциално опасните обекти и производства, по разпореждане на съответния орган на изпълнителната власт или ръководител на потенциално опасен обект и дейност или упълномощени от тях длъжностни лица, съобразно правомощията им разписани в Закона за защита при бедствия.
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система се предвижда да функционира посредством въведени база данни, разпределени по схеми, включващи и групи за оповестяване, длъжностни лица за оповестяване и приоритети при оповестяването. Начините за свързване чрез системата са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конферения и планирана конференция за определен час. Групите за оповестяване на национално ниво са: президент, министър-председател, председател на Народното събрание; координационен щаб към министъра на извънредните ситуации; министерства, държавни и изпълнителни агенции, и комисии, а на областно и общинско ниво:областна администрация, областен щаб за координация, общинска администрация, общински щаб за координация, кметство, населено място и съставни части на Единната спасителна система. Длъжностните лица, включени в групите за оповестяване, са разпределени по приоритети за реда, по който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация, подавани от крайни акустични устройства - сирени. Наредбата предвижда въвеждането на национални сигнали за тревога и за край на тревогата. Гласовата информация включва предварително записани съобщения за вида опасност и последващи съобщения, с оглед конкретната ситуация. Системата се тества всеки последен работен ден от месеца чрез „Безшумен тест” и два пъти годишно на 1 април и на 1 октомври в 11 часа – чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога.
Съгласно Наредбата Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия ще излъчва и акустичните сигнали „Въздушна опасност” и „Отбой въздушна опасност”, по реда за оповестяване на страната за опасност от въздушни нападения, определен с ПМС №125 от 1994 г. (необнародвано), както и акустичния сигнал „Въздушна опасност”, всяка година на 2 юни от 12 часа, в продължение на три минути.
С Наредбата, изграждането, поддържането и администрирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, организирането и провеждането на информационна кампания за населението и обучението на длъжностните лица се възлага на Министерството на извънредните ситуации, като Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система трябва да се изгради и въведе в действие до 1 юли 2009 г. Предвижда се Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението да се изгради и въведе в действие поетапно: до 1 август 2009 г. в областните градове София, Бургас, Русе, Кърджали, Смолян, Плевен, Варна, Пловдив, Пазарджик и Монтана; до 30 май 2010 г. във всички областни градове и до 31 декември 2011 г. във всички общини, в т.ч. кметства и отделни населени места. /БЛИЦ