Министерство на здравеопазването обяви телефони 02/832 31 10 и 981 16 22, на които гражданите могат да получат информация и съвети за мерките, които да предприемат във връзка с инцидента в с. Челопечене.

Днес се вземат проби от земеделска продукция от растителен произход около района на инцидента за установяване на евентуално замърсяване. Пробонабирането и изследването на атмосферния въздух и питейните води ще продължи и през тази седмица, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
От ведомството припомнят, че още на 3 юли представители на двете инспекции са се срещнали с кметовете на засегнатите и съседните населени места, като са дали указания какви мерки да се предприемат за намаляване на индивидуалния здравен риск. От 5 юли е разкрит допълнителен пункт за изследване на атмосферното замърсяване в с. Локорско. Въведено е ежедневно пробонабиране на атмосферен въздух на пунктовете, разположени в София, в района на Централна гара, в ж.к. Люлин, в с. Кремиковци и на ул. “Цар Симеон”. Допълнително, освен наблюдаваните атмосферни замърсители – прах, азотен оксид, серен диоксид, сероводород и фенол, се изследва и хлороводород. Изследваните атмосферни замърсители са в границата на пределно допустимите нива. Не са констатирани превишения по нито един от показателите и в пункта в района на с. Локорско, включително и по показател хлороводород. Изследвани са питейни води от селата Чепинци, Негован, Световрачане, Локорско, Кремиковци, Желява, Мусачево, Равно поле, Столник, Григорево, Елешница, Долно Камарци и град Елин Пелин. Пробите показват, че водите отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследвана е и водата от речно водохващане Желява. /БЛИЦ