Търговци, хванати да продават месо, мляко, сирене, кашкавал и яйца с изтекъл срок за годност, ще се наказват с глоба от 1000 до 1500 лева. При повторно нарушение пък санкцията ще е 3 бона.

Ако нарушението е от едноличен търговец или юридическо лице, санкцията ще е от 3000 до 6000 лева. Това се предвижда в проект на нов закон за управление на агрохранителната верига. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане от Министерството на земеделието вчера, информира "Монитор".

Срокът за обсъждане на законопроекта е до 2 декемри 2019 година. В него се предвижда още от 2 хил. до 5 хил. лв. санкциия да отнасят земеделските производители, които не са осигурили достъп на контролен орган до обекта си
 
Промените в Закона за управление на агрохранителната верига се налагат, защото у нас досега нямаше единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига, като посочва ясно отделните елементи в тяхната цялост и конкретните компетентности на контролните органи.

Проектът предвижда още нарушенията по агрохранителната верига да се санкционират с глоби от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 лв. до 8000 лв., ако не е предвидена по-тежка санкция за конкретното провинение.

Проектът ще направи промени в някои от текстовете и ще съгласува прилагането на десет действащи закона. Това са Законът за храните; Законът за ветеринарномедицинската дейност; Законът за фуражите; Законът за здравето на растенията; Законът за прилагане на Общaта организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

Законът за генетично модифицираните организми; Законът за посевния и посадъчен материал; Законът за животновъдството; Законът за пчеларството; Законът за виното и спиртните напитки.

От Министерството на земеделието се аргументират че тези закони регламентират сегментирано елементите на агрохранителната верига и „не става ясен обхватът им в нейната цялост, като един непрекъснат процес, започващ с първичното производство, здравеопазването и хуманно отношение към животните и здравето на растенията, преминаването през всички етапи на събиране, транспортиране, преработката и дистрибуцията на крайния продукт, готов за консумация от хората".

Идеята е бъдещият закон да създаде една обща рамка, която да регламентира същността на агрохранителната верига и включените в нея елементи.

„За първи път се посочват конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху отделните елементи на агрохранителната верига 
и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига“, пишат още експертите на МЗХ.

Новият закон трябва да премахне и сегашното припокриване на текстове в специалните закони, което позволява размиване на задълженията и отговорностите между функциите на отделните контролни органи по хранителната верига, се казва в мотивите към законопроекта.