Преди месец Росен Плевнелиев обяви новото назначение на Ангел Антонов за Началник на Националната служба за охрана. Лидерът на ПП „Нова алтернатива“ Николай Цонев публично се обърна към президента, че Антонов е назначен против думата на закона. Тогава от “Дондуков” 2 излязоха с официално съобщение, че това не е така и в отговор Николай Цонев поиска конкретни документи, които да докажат правотата на твърденията им.
&ldquo;Президентската администрация не успя да ни предостави документи, с които да защити твърдението си, че Ангел Антонов е назначен законно като Началник на НСО. Министерството на отбраната ни отговори, че назначението е в рамките на закона, ако приемем, че сме в условия на война. А от Министерството на вътрешните работи дори не спазиха срока да ни предоставят исканите документи или, дори, да ни откажат&ldquo;, заяви председателят на ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo; Николай Цонев.<br /> <br /> &bdquo;Сега предприемаме следващата стъпка &ndash; днес пуснахме сигнал към Димитър Дъбов и Четин Казак, които оглавяват парламентарните комисии по службите за сигурност и по правните въпроси. Надяваме се поне те да си свършат задълженията&ldquo;, допълва Цонев.<br /> <br /> <u>Ето и текста на подадения сигнал:</u><br /> <div style="text-align: right;">ДО<br /> ДИМИТЪР ДЪБОВ<br /> Председател на <br /> Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения<br /> <br /> КОПИЕ ДО<br /> ЧЕТИН КАЗАК<br /> Председател на <br /> Комисия по правни въпроси</div> <br /> <div style="text-align: center;"><strong>С И Г Н А Л<br /> <br /> ОТ: Николай Георгиев Цонев, председател на ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo;<br /> <br /> ОНОСНО: Назначение на Началник на Националната служба за охрана</strong></div> УВАЖАЕМИ Г-Н ДЪБОВ,<br /> <br /> Съгласно чл. 11, т.9 от Вътрешните правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, която Вие оглавявате, се обръщаме към Вас с настоящия сигнал и Ви уведомяваме, че Началника на Национална служба охрана е назначен в нарушение на Конституцията на Р. България, Закона за отбрана и въоръжените сили на Р. България, Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, Закона за Резерва на Р.България, Правилника за работа на Министерския съвет.<br /> <br /> С настоящия сигнал Ви обръщаме внимание за две сериозни нарушения, които да разгледате в Комисията и да предприемете необходимите действия за установяване на законността.<br /> <br /> Първо, Ангел Антонов е назначен за Началник на НСО в противоречие със ЗОВСРБ, чл. 141 (1), т.2. според която на военна служба се приемат български граждани не по-възрастни от 40 години. Ангел Антонов е роден през 1960-та година и не е на военна служба. В приложеното към настоящия сигнал официално съобщение на Прессекретариата на Държавния глава е посочено, че изискванията за възраст, регламентирани в чл.141(2), важат при първоначално приемане на офицери във въоръжените сили и присвояването на първо офицерско звание. <br /> <br /> Администрацията на Президента цитира неточно закона, т.к. точният цитат е: <br /> &bdquo;Чл. 141. (1) На военна служба се приемат български граждани, които отговарят на следните изисквания: <br /> 1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) имат висше образование по <br /> специалността, за която кандидатстват - за офицерите, и средно или по-високо <br /> образование - за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците <br /> (матросите); <br /> 2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) не са по-възрастни от 40 <br /> години - за офицерите, 33 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините), и 32 години - за войниците (матросите);&ldquo;<br /> <br /> Видно е, че в ЗОВСРБ, по който се ръководи Националната служба за охрана няма термин &bdquo;първоначално постъпване във въоръжените сили и присвояване на първо офицерско звание&ldquo;.<br /> <br /> Второ, цивилно лице получава генералско звание без Указ на Президента, съгласно чл.100 ал.(2) от Конституцията, който гласи: <br /> &bdquo;Чл. 100. <br /> (1) Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.<br /> (2) Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет.&ldquo;<br /> <br /> В конкретния случай, военното звание на Ангел Антонов е присвоено с Удостоверение от Началника на отбраната ген. Симеон Симеонов.<br /> <br /> Представляваната от мен ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo; твърди, че:<br /> 1. Досега няма прецедент на офицер от запаса да е присвоено генералско звание. Съгласно по-горе цитирания текст от Конституцията, с генералското звание се удостояват офицери с Указ на Президента по предложение на Министерския съвет. За да бъде удостоен с генералско звание един офицер, трябва да бъде спазена следната процедура: първо, да има предложение от член на МС (министър-председателя или министъра на отбраната) да се приеме решение за предложение за Указ на Президента.<br /> Това Решение трябва да бъде подписано от министър-председателя, което да даде основание на Президента да издаде съответния Указ. Указът се приподписва от министър-председателя (съгласно чл. 102 (2) от Конституцията) и му се поставя Държавния печат от министъра на правосъдието.<br /> <br /> При запитването ни към Президента за спазване на тази процедура, президентската администрация не е предоставила информация да има такъв Указ и процедурата да е спазена. <br /> <br /> Министерство на отбраната е предоставило Удостоверение, подписано от Началника на отбраната ген.Симеон Симеонов, който се позовава на &sect; 4. (2) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за резерва на въоръжените сили на Р.България, който гласи:<br /> &bdquo;&sect; 4. (1) Лицата с присвоени военни звания ги запазват и след освобождаване от военна служба и от служба в резерва.<br /> (2) Съответствието на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция &quot;Национална сигурност&quot; от резерва към званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се урежда с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция &quot;Национална сигурност&quot; съгласувано с министъра на отбраната.&ldquo;<br /> <br /> <br /> Обърнете внимание, че става въпрос за лица, които се освобождават от военна служба, а в конкретния случай Ангел Антонов е цивилно лице и манипулативно се цитира само втора алинея от съответния параграф.<br /> <br /> <br /> Хипотезата на Министерството на отбраната е, че Ангел Антонов е заведен на военен отчет с военно звание &bdquo;генерал-лейтенант&ldquo; на основание чл. 78, т.4 от ЗРВСРБ, който гласи:<br /> &bdquo;Чл. 78. На военен отчет се водят:<br /> 1. резервистите и техниката-резерв;<br /> 2. запасните и техниката-запас;<br /> 3. българските граждани, които притежават професии и специалности, необходими на военните формирования от въоръжените сили, определени с наредбата по чл. 4, ал. 3;<br /> 4. военнослужещите, освободени от военна служба, и прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.&ldquo;<br /> <br /> <br /> Четейки чл.50, (2) от ЗОВСРБ, в който пише: <br /> &bdquo;Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) (1) Въоръжените сили на Република България включват:<br /> 1. Българската армия;<br /> 2. служба &quot;Военна полиция&quot;;<br /> 3. служба &quot;Военна информация&quot;;<br /> 4. военните академии и висшите военни училища;<br /> 5. Военномедицинската академия;<br /> 6. Националната гвардейска част;<br /> 7. резерва на въоръжените сили.<br /> (2) В състава на въоръжените сили ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ могат да се включват и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.&ldquo;<br /> може да се направи извода, че при присвояването му в звание, България е била в състояние на война. <br /> <br /> Забележете, че ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo; отправя питане към Президента да бъде предоставен Указа за присвояване на генералското звание на Ангел Антонов (Приложение 4), а Президентската администрация предоставя Указа за назначение на Ангел Антонов на длъжността Началник НСО (Приложение 6).<br /> <br /> Във връзка с горепосочените факти, ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo; отправя настоящия сигнал и предлага оглавяваната от Вас Комисия да излезе със станивище за закоността на назначението на Ангел Антонов за Началник НСО.<br /> <br /> <strong>ПРИЛОЖЕНИЯ:<br /> </strong>1) Отворено писмо от председателя на ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo; до медиите за незаконосъобразността на назначението на Ангел Антонов за Началник на Национална служба за охрана (2л.);<br /> 2) Официално съобщение на Прессекретариата на Държавния глава от 03.06.2014г. (2л.);<br /> 3) Отворено писмо към медиите от Председателя на ПП &bdquo;Нова алтернатива&ldquo; относно искане за предоставяне на официални документи, удостоверяващи закоността на назначението на Ангел Антонов за Началник на НСО (2л.);<br /> 4) Заявление за достъп до обществена информация до Президента на Р.България;<br /> 5) Заявление за достъп до обществена информация до Министъра на отбраната;<br /> 6) Писмо - отговор за предоставяне на обществена информация от Президентската администрация (2л.);<br /> 7) Писмо - отговор за предоставяне на обществена информация от Министерство на отбраната;<br /> 8) Удостоверение Рег. 30-01-131/ 26.05.2006г. на Началника на отбраната, с което на Ангел Антонов се присвоява военно звание &bdquo;генерал-лейтенант&ldquo;.<br /> 9) Статия на журналиста Юлиан Христов от електронната медия OFFNEWS.BG с журналистическо разследване за закоността на назначението на Ангел Антонов за Началник на НСО (4л).<br /> <br /> <strong>15 юли 2014г&nbsp;<br /> гр. София&nbsp;<br /> <br /> С уважение: Николай Цонев</strong><br type="_moz" />