106,7 млн. евро наброяват средствата по Оперативната програма "Рибарство" за периода 2007-2013 г. От тях 80 млн. евро са по линия на Европейската комисия, а 26,7 млн. евро - от държавния бюджет. Оперативната програма стартира на 11 ноември, а потенциалните бенефициенти могат да подават проекти в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ от 6 декември 2008 г. /Никулден/.
 Първите направления, по които ще се приемат проектите, са "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" и "Производствени инвестиции в аквакултурите", съобщи вчера в Ловеч от ИАРА.
Според нея безвъзмездната финансова помощ по направлението "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" ще бъде в размер на 40% от одобрените и извършени инвестиционни разходи. 75 % от тях се осигуряват от Европейския фонд по рибарството, а останалите 25 % са средства от националния бюджет. Минималният размер на помощта е не по-малък от левовата равностойност на 1 000 евро. За подпомагане могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, като кандидатите трябва да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА.
По направление "Производствени инвестиции в аквакултурите" финансовото подпомагане ще бъде 60 % от одобрените и извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро за проект. От тях 75 % ще бъдат осигурени от Европейския фонд по рибарство и 25 % - национално съфинансиране. Минималната финансова помощ по проект не трябва да бъде по-малка от левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по дадената мярка ще е на стойност 2 000 000 евро. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци. Бенефициентите трябва да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.
В същото време изготвени са проектите на още четири наредби по ОП "Рибарство" /2007-2013/. Очаква се приема на документи по тях да стартира в началото на 2009 г. Това са мярка 2.5 "Риболов във вътрешните водоеми", мярка 2.6. "Инвестиции в преработката и маркетинга на продукти от риболов и аквакултура", мярка 3.3. "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки" и мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании". Гергана Димитрова, БЛИЦ