До края на годината ще бъде предложена поправка в Наказателния кодекс, с която ще се криминализира съзнателното използване на услуги от жертви на трафик, съобщиха от МС. Тази законодателна мярка е част от Националната програма за 2008 г. за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.
Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание, след като беше приет от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) през април и съгласуван с всички ангажирани в тази дейност ведомства и институции.
Програмата съдържа мерки в областта на превенцията с акцент върху целенасочената работа с рисковите групи от обществото, в областта на предотвратяването, разкриването и наказването на трафика и по отношение закрилата на жертвите и създаване на условия за тяхното по-бързо възстановяване и реинтеграция.

Със средства от бюджета на НКБТХ и по проекти и програми предстои откриване на приюти за временно настаняване и центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към местните комисии във Варна, Бургас, Пазарджик и Сливен. В София ще функционира кризисен център за временно настаняване на деца-жертви на трафик на хора.
Предвижда се повишаването на осведомеността за правата на човека и за рисковете и последствията от трафика на хора да става още в училищна и предучилищна възраст. За целта ще бъдат използвани възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности. Разясняване на възможностите за оказване на помощ и закрила на жертвите на трафик ще се провежда сред представители на рисковите групи, особено сред етническите малцинства. Партньори на Междуведомствената комисия в тази дейност ще бъдат министерствата на вътрешните и на външните работи, на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Международната организация по миграция и неправителственият сектор. Поради идентифицирането на интернет пространството като възможна опасност, експерти на МВР и Държавната агенция „Национална сигурност” работят по мерки за ограничаване и предотвратяване на използването му за привличане на потенциални жертви на трафик на хора.
С цел оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора, за тях ще продължи да се осигурява медицинска и психологична помощ в центровете за закрила. Жертвите на трафик ще бъдат включени в подходящи форми на обучение и квалификация и ще се подкрепя трудовата им интеграция.
За изграждане и повишаване на капацитета на институциите, работещи по проблемите на трафика, са предвидени специализирани обучения на служителите от местните комисии за борба с трафика на хора, на магистрати, на служители на МВР, на разследващите органи и т. н. До края на годината ще бъде организирана и международна кръгла маса за споделяне на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора. /БЛИЦ