Правителството прие държавата ни да стане целогодишна туристическа дестинация, което пише в стратегията за туризма. Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма е за периода 2009-2013 г.
Целта на стратегията е да се повиши конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор, като ефективно се използват природните и антропогенните ресурси. Визията за развитието на сектора през следващите години е страната ни да стане позната и предпочитана от българските и чуждестранните туристи модерна целогодишна дестинация, със специфичен облик и национална идентичност – природна, архитектурна и културна, със запазени традиции и природни ресурси.
Заложените в стратегията цели ще бъдат постигнати като страната ни стане дестинация от по-висок клас на световния туристическа пазар като качество и добавена стойност, а именно чрез подобряване на инфраструктурата на национално, регионално и общинско ниво, чрез единно прилагане на международните стандарти и най-добрите европейски практики, съхраняване, опазване и подобряване на качествата на туристическите ресурси.
В документа се посочва, че досега страната ни е предлагала предимно масов тип туристически продукт и не е използван потенциалът на природните и културните ресурси, с които разполага. За промяна на досегашния имидж ще спомогне развитието на културния, SPA, уелнес, балнеоложки, селски и екотуризъм, събитиен, спортен, ловен и голф туризъм.
Изпълнението на заложените в националната стратегия мерки ще доведе до нарастване на приходите от туризъм до 7,9 млрд. евро през 2013 г. За сравнение през 2008 г. те са 2,6 млрд. евро. Очаква се след пет години един турист да харчи на ден у нас по 108 евро, докато през м. г. той е изразходвал по 58 евро.
Финансирането на заложените в стратегията мерки и дейности ще се реализират със средства от републиканския бюджет, бюджета на общините, оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., туристическите сдружения, собствен финансов ресурс на лицата, извършващи туристическа дейност и т. н.
Проектът на националната стратегия е изработен съвместно с представителите на туристическия и хотелиерския бранш и е публикуван на интернет страницата на Държавната агенция по туризъм - https://www.tourism.government.bg/bg/tourism_politic.php?menuid=51&id=58.
Десислава Вангелова/БЛИЦ