От 1 юни 2010 г. да бъде забранено тютюнопушенето на закрити обществени и работни места, предвиждат промени в Закона за здравето, които правителството ще предложи на Народното събрание. Целта на тази разпоредба е осигуряване на среда без тютюнев дим и предпазване здравето на непушачите.
Друга промяна предвижда намаляване на възрастта от 18 на 16 години за изразяване на информирано съгласие за извършване на определени медицински прегледи и изследвания на децата. По този начин ще се осигури възможност за извършване на здравни консултации, определени видове профилактични прегледи и изследвания на деца, навършили 16-годишна възраст, без да е необходимо съгласието на техните родители и попечители, което ще гарантира здравното им обслужване в по-голям обхват. Ангажимент на министъра на здравеопазването е да определи с наредба конкретните видове консултации, прегледи и изследвания. Измененията в тези разпоредби са в изпълнение на доклада, приет на заседание на МС на 3 юни 2008 г., който предвижда предприемане на законодателни промени с цел гарантиране спазването на правата на децата и насърчаването на отговорното родителство.


Със законопроекта се правят промени и в правния режим на експертизата на работоспособността. Обособяват се три групи лица, подлежащи на медицинска оценка – деца до 16 години, лица в трудоспособна възраст и лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Предвижда се за лицата в работоспособна възраст, както и на лицата, придобили право на пенсия, но упражняващи трудова дейност, да се извършва експертиза на трайно намалената работоспособност. На децата до 16 години и на лицата, които са пенсионери, ще се извършва експертиза на вида и степента на уврежданията. Въвежда се и нов орган на медицинската експертиза за децата до 16-годишна възраст – Детска експертна лекарска комисия към МБАЛ в София и в областните градове, в които има разкрити структурни звена по детски болести. Целта на промяната е чрез обособяването на различни групи лица да се създаде възможност да се извършва медицинска експертиза по облекчен режим за хората, които не са в трудоспособна възраст.


Законопроектът предвижда създаването на специализиран контролен орган -Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат" към министъра на здравеопазването. Създаването й е насочено към утвърждаване на единна методология за контрол, извършване на планови и извънредни проверки на лечебната дейност и реализиране на административно-наказателна отговорност в случаите на неспазване правата на пациентите и нарушаване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ. Агенцията ще предприема действия за откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики, ще прави мотивирани предложения за налагане на санкции на лечебните заведения и на ръководителите им и ще осъществява други възложени й със закона контролни правомощия. Законопроектът е приет на вносител. /БЛИЦ