Равнището на регистрираната безработица през деветмесечието на 2008 г. спадна до 6.42% средно на месец, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Нивото на безработица в България е под средното за Европейския съюз. През деветте месеца на 2008г. в дирекциите „Бюро по труда” са обявени близо 116 300 свободни работни места за несубсидирана заетост. На място трудовите посредници са посетили близо 63 000 работодатели
Чрез съдействието на трудовите посредници са започнали работа близо 89 000 търсещи работа лица и е постигната 76.54% усвояемост на работните места. От началото на годината трудовите посредници работят с лицата, които са отпаднали от месечно социално подпомагане и към края на септември е осигурена реализация на 3528 лица.
През деветмесечието бюрата по труда са провели 19 борси (6 общи и 13 специализирани). На борсите са присъствали 4610 търсещи работа лица и 379 работодатели, които са обявили 5185 свободни работни места. Работа са започнали 4270 лица, като 1983 от тях са регистрирани като безработни в бюрата по труда.
По линия на международните спогодби с Германия, Швейцария, Испания и Франция е осигурена заетост с различна продължителност на 7 407 български граждани. През периода са издадени 1474 разрешения за работа на чужденци. Регистрирана е краткосрочна заетост на 178 чужденци. Издадени са 124 удостоверения за регистрация за извършване на посредническа дейност. От началото на годината чрез EURES са подадени заявки от 19 страни за 2496 работни места.
Принципът на обслужване “Едно гише”, осигуряващ по-бързо и качествено обслужване на търсещите работа лица и работодателите, се реализира в 32 бюра по труда в страната.
През периода януари-септември 2008 г. по програми и насърчителни мерки за заетост е субсидирана заетостта общо на 98 129 лица, като от тях 22 847 лица продължават да работят от предходната година. Нововключени в заетост са 75282 лица. По програми за заетост и обучение е субсидирана заетостта на 68 847 лица, като от тях 6835 лица продължават да работят от предходната година. Най-голям е делът на лицата със субсидирана заетост по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 42 817. По насърчителни мерки за заетост и обучение е субсидирана заетостта на 29 282 лица, като от тях 16 012 лица продължават да работят от предходната година.
За деветмесечието на 2008 г. 112 000 лица са професионално информирани и консултирани. Във връзка с Десетилетието на ромското включване в направлението за повишаване конкурентноспособността на пазара на труда са обхванати 28 340 лица от ромски произход, а в дейности, насърчаващи предприемачеството - 371 лица.
Програмата "Активни услуги на пазара на труда" успешно приключи през септември. Тя се финансира чрез заемно споразумение със Световната банка. За целия период на действие на програмата общо в нея са участвали и са намерили реализация на пазара на труда над 20 000 души.