- конфликтите и кризите в Украйна, Сирия, Ирак, Либия, дейността на &ldquo;Ислямска държава&rdquo; (ИД), &ldquo;Фронт ал Нусра&rdquo;, други радикални групировки в района на Близкия изток и Северна Африка (БИСА), засилващата се активност на &ldquo;Ал Каида&rdquo; в глобален план и др.;<br /> <br /> - дестабилизираната обстановка в Афганистан и Пакистан; <br /> <br /> - нестабилното положение в някои съседни държави и страни от Западните Балкани в политически, икономически и религиозно-етнически план; <br /> <br /> - опитите на отделни държави за намеса във вътрешните работи на страната ни, насочени към провокиране на междуетническо напрежение, пропагандиране на идеи на политическия ислям и използване на българите мюсюлмани като инструмент за вътрешна дестабилизация;<br /> <br /> - активизирането на определени страни за налагане на техните политически и икономически интереси на наша територия, за разширяване на влиянието им у нас или за дискредитиране на Р България.<br /> <br /> <strong>Рискове и заплахи</strong><br /> <br /> През изминалата година основните рискове и заплахи за страната ни бяха генерирани от: активността на международния тероризъм; бежанските потоци и нелегалната миграция; дейността на трансграничната организирана престъпност; активността на чужди специални служби по отношение на Р България и формирането на условия за застрашаване на енергийната ни сигурност. <br /> <br /> Макар и различни по интензитет и значимост, посочените предизвикателства за националната сигурност оказаха трайно и пряко въздействие при определяне на насоките и приоритетите в дейността на НРС през 2014 г.<br /> <br /> Рисковете за Р България от активността на международния тероризъм произтичаха предимно от кризисните развития в страни в БИСА, свързани с увеличаването на присъствието и активността на екстремистките джихадистки групировки в тях (особено в Сирия и Ирак, в Либия, в Египет &ndash; Синай и др.), както и от тенденциите на радикализация сред мюсюлманските общности, включително в Западните Балкани. <br /> <br /> Сред основните радикални ислямски джихадистки структури, опериращи на териториите на Ирак и Сирия, бяха ИД, свързаният с &ldquo;Ал Каида&rdquo; &ldquo;Фронт ал Нусра&rdquo; и др. В състава им участваха и много чужди бойци джихадисти от над 80 държави, включително около 900 души от региона на Западните Балкани (Косово, Босна и Херцеговина, Албания, Р Македония, Черна гора, Санджак в Сърбия). Завръщането на част от тях на Балканите, крайно радикализирани и с богат боен опит, генерираше терористични рискове и заплахи за съответните държави и за региона като цяло, включително и за сигурността и интересите на страната ни.<br /> <br /> Р България бе и остава транзитна територия за преминаващи радикални ислямисти от Западна Европа (включително от Западните Балкани) към конфликтните зони и обратно. <br /> <br /> Като следствие от съперничеството с ИД &ldquo;Ал Каида&rdquo; активизира терористичната си дейност, от което произтичат допълнително терористични рискове.<br /> <br /> Бежанците и нелегалните мигранти към и през територията на България в направление Западна Европа представляваха сериозен риск за националната ни сигурност. Основните страни на произход на пристигащите у нас бяха Сирия и Афганистан, но в контингента влизаха и представители на Тунис, Алжир, Либия, Египет, Пакистан и др. Миграционните процеси генерираха не само проблеми с финансово-икономически и социални измерения, но и риск от възможно проникване в страната ни на опасни терористични или криминални елементи чрез контингента имигранти.<br /> <br /> Различните форми на трансгранична организирана престъпност, особено в страните от района на Балканите, продължиха да оказват негативно въздействие върху сигурността на България. Установени бяха редица случаи на фалшифициране на български или чужди документи за самоличност от отделни криминални елементи или организирани престъпни групи, трафик на хора и нелегална миграция, контрабанда от и към България на наркотици и стоки (особено акцизни, включително тютюневи изделия).<br /> <br /> През изминалата година продължи активността на различни чужди специални служби по отношение на Р България, сред които се открояваха и служби на държави с конкретни интереси в страната ни, включително от рискови или кризисни региони. Засечени бяха опити за вербовка на български граждани, за оказване на влияние върху наши външнополитически позиции в съответствие с чужди интереси, установяване степента на сътрудничество между България и нейни съюзници и др.<br /> <br /> Кризисните развития в Украйна и конфликтът й с Русия доведоха до застрашаване на енергийната ни сигурност и икономическите ни интереси.<br /> <br /> В резултат на кризата и наложените впоследствие санкции срещу Русия се стигна до анулиране на проекта &ldquo;Южен поток&rdquo;. Възникна и потенциален риск от евентуално застрашаване на доставките и транзита през украинска територия на руски газ, което пряко засяга и нашата енергийна сигурност.<br /> <br /> През годината възникнаха условия за възможно забавяне по различни причини на проектите за диверсификация на доставките на природен газ. Проявиха се проблеми и при изграждането на трансевропейските транспортни коридори, преминаващи през територията на България.<br /> <br /> <strong>Приоритети</strong><br /> <br /> През 2014 г. НРС предприе различни мерки с цел оптимизиране на дейността си по обезпечаване на националната сигурност и интереси на Р България и ефективно изпълнение на задачите по трите основни направления на работа: Асиметрични (терористични) заплахи и външно контраразузнаване; Външнополитическо разузнаване и Икономическа сигурност. <br /> <br /> Предвид актуалните тенденции във външната среда на сигурност акцент в работата на НРС през годината бе поставен върху противопоставянето на тероризма, нелегалната миграция и организираната престъпност и върху защитата на икономическите ни интереси.Активизирана бе дейността и по линия на Външнополитическото разузнаване.<br /> <br /> Предприети бяха действия за разширяване на разузнавателното присъствие на НРС в кризисни региони и за въвеждане на нови форми в работата.<br /> <br /> Извършена бе сериозна по обем дейност за вътрешнонормативно регламентиране и оптимизиране на работата в Службата в различните направления &ndash; оперативно, кадрово, финансово, административно и др.<br /> <br /> <strong>Резултати</strong><br /> <br /> През годината бяха постигнати реални и конкретни резултати по приоритетните задачи на НРС по всички направления.<br /> Подобрена бе работата на оперативните структури на НРС, което доведе до увеличаване броя и повишаване на качеството на придобиваните през 2014 г. разузнавателни информации.<br /> <br /> Аналитично-информационните звена на службата изготвиха общо 3892 изходящи разузнавателни информационни материала, които в тематично отношение бяха разпределени, както следва: по развитията в кризисни региони и страни (БИСА, Украйна и др.) - 27%; по тероризма - 19%; по трансграничната организирана престъпност и нелегалната миграция - 11%; по контраразузнавателни въпроси - 12%; по линия на външнополитическото разузнаване - 16%; по икономическата и енергийната сигурност - 13%; други - 2%. За качеството на информационните материали е показателно обстоятелството, че 56% от тях бяха оценени от българските и чуждестранните потребители на разузнавателна информация като &ldquo;много интересни&rdquo; и &ldquo;интересни&rdquo;.<br /> <br /> Важен акцент в работата на НРС през 2014 г. бе изготвянето на обобщени аналитично-прогностични материали. По тази линия бе отбелязан ръст от 146%. До висшето държавно ръководство бяха изпратени общо 74 обобщени информации и анализи със стратегически характер, съдържащи и прогнози с пряко отношение към сигурността и националните интереси на Р България и на съюзниците ни в ЕС и НАТО. Разпределението в проценти на тази категория разузнавателни материали е, както следва: по развитията в кризисни региони и страни (БИСА и Украйна) - 53%; по външнополитически въпроси - 24%; по проблеми на икономическата и енергийната сигурност на страната - 14%; по рисковете за сигурността и интересите на Р България - 9%.<br /> <br /> На съответните потребители бяха предоставени 550 информационни материала относно терористичните рискове и заплахи, сред които данни за общо 3160 лица от кризисни региони и държави, свързани под някаква форма с радикални, екстремистки и терористични структури и организации. <br /> Получена бе разузнавателна информация за подготвяни остри мероприятия срещу България и българските интереси зад граница, както и за планирани терористични атаки срещу съюзнически страни от ЕС и НАТО. Придобити бяха данни за реални заплахи за сигурността на български и чужди граждани от партньорски страни в кризисни държави и региони.<br /> <br /> В сферата на борбата с асиметричните заплахи Службата продължи активното си сътрудничество с ДАНС и МВР.<br /> <br /> Нарастващият миграционен натиск към нашата страна обуслови и едно от приоритетните направления на работа на НРС през периода.&nbsp;<br /> <br /> Службата участваше пряко в структури и планирани дейности по неутрализирането на рисковете и заплахите, произтичащи от рязко нарасналите бежански потоци към Р България. Нейни представители се включиха в състава на Националния оперативен щаб по бежанците и в подпомагащата го експертна информационно-аналитична група. Оперативният щаб, формиран в НРС, създаде необходимата организация за своевременна проверка на лица от този контингент, както и за провеждане на мероприятия по рисковите категории от тях. В това направление НРС продължи активното си сътрудничество и взаимодействие с ДАНС, ДАБ-МС и с партньорски служби.<br /> <br /> В процеса на работа по трансграничната организирана престъпност до компетентните институции бяха изпратени 110 разузнавателни информации за канали за нелегална миграция и 50 за използване на фалшиви български документи за самоличност.<br /> Придобивани бяха и данни за наличието на връзка и сътрудничество между организираната престъпност (ангажирана с контрабанда и разпространение на наркотици) с терористични или други екстремистки структури. <br /> <br /> През 2014 г. НРС работеше активно за противодействие на опериращите срещу Р България чужди специални служби и за контраразузнавателно обезпечаване на българските интереси в страната и зад граница. Само по това направление на дейност до президента, министър-председателя, МВнР и ДАНС бяха изпратени общо 130 материала.<br /> <br /> НРС представи свои доклади относно кризисни развития във външната среда на сигурност и произтичащите от тях рискове и заплахи за Р България на заседания на Консултативния съвет по национална сигурност при президента и на Съвета по сигурността към Министерския съвет. <br /> <br /> Поради транснационалния характер на рисковете и заплахите за сигурността на нашата страна съществен елемент в работата на НРС през 2014 г. бе задълбочаващото се сътрудничество с чужди партньорски служби, основно на страните - членки на ЕС и НАТО. Наред с контактите на ръководно ниво бяха проведени и 56 експертни срещи с представители на партньорски служби по значими за нашата страна въпроси &ndash; тероризъм, бежански вълни и нелегална миграция, икономическа сигурност и външнополитически развития.<br /> Сериозен ръст отбеляза информационният обмен по линия на международното сътрудничество с разузнавателни и контраразузнавателни служби и с разузнавателните структури на ЕС (INTCEN) и НАТО (NATO IU). Информационно-аналитичните звена на Службата изготвиха и изпратиха 1812 материала до партньорски служби, INTCEN и NATO IU, които в преобладаващата си част бяха свързани с борбата с тероризма и другите асиметрични заплахи.<br /> <br /> България е сред водещите шест страни членки по брой и качество на разузнавателния продукт, представен на разузнавателната структура на НАТО. От трите български служби приносът на НРС е най-голям (Службата получи висока оценка от генералния секретар на НАТО). <br /> <br /> Продължи и активното участие на НРС в различни формати на многостранното сътрудничество с чужди партньорски служби.<br /> <br /> <strong>Прогнози</strong><br /> <br /> Проявилите се през 2014 г. основни тенденции във външната среда на сигурност, генериращи определени рискове и заплахи по отношение на Р България, ще се запазят в голяма степен и през 2015 г. Сред тях са конфликтите в Украйна, в Сирия и Ирак (с активност в тях на ИД), Либия, кризисните развития в Афганистан, нестабилното положение в някои съседни държави и страни от Западните Балкани. Вероятно е запазването на кризисния характер на обстановката в Сирия, Ирак, Либия, Афганистан и ескалация (с нови измерения) на конфликта в Йемен, с произтичащи от това негативни последствия за сигурността не само в регионален, но и в значително по-широк план, включително за Р България.<br /> <br /> Може да се очаква, че през 2015 г. терористичните заплахи за Европа, респективно и за Р България, ще нарастват в сравнение с 2014 г.Това произтича от увеличаващата се численост на контингента европейски джихадисти в конфликтите в Сирия, Ирак, но и в Либия, и завръщащите се от тях (силно радикализирани и с богат боен опит) в страните на произход. От значение за нарастването на терористичните заплахи е и намерението на &ldquo;Ал Каида&rdquo; за активизация на дейността й, включително на базата на съперничество с ИД.<br /> Ще се съхранят рисковете и заплахите за европейските, респективно и българските, представители и интереси зад граница в кризисни региони и страни. Особено уязвими могат да бъдат някои категории наши граждани &ndash; дипломатически и други официални представители, бизнесмени, туристи, журналисти и хуманитарни служители.<br /> <br /> Предвид продължаващите конфликти в БИСА и дестабилизараната обстановка в Афганистан и в други страни, през 2015г. потоците от бежанци и нелегални мигранти към и през Р България ще продължат да бъдат интензивни.<br /> <br /> С отчитане на политическите позиции и ориентираност на Р България, през 2015 г. ще продължи активността на определени чужди специални служби по отношение на страната ни. <br /> <br /> Предвид някои тенденции във външната среда на сигурност, през настоящата година е вероятно активността на наша територия на трансграничната организирана престъпност да се запази.<br /> <br /> С продължаването на кризата в Украйна и конфликта й с Русия вероятността от запазване през годината на рисковете по отношение на енергийната ни сигурност е голяма. <br /> &nbsp;