Съдебните спорове все по-често се решават с алтернативни способи, един от които е медиацията. Това показват данните на Центъра за спогодби и медиация (ЦСМ), който работи към софийските съдилища. Много граждани, които имат за решаване различни съдебни спорове, вече предпочитат да се обръщат към услугите на медиаторите.
Методът се заражда между 30-те и 80-те години на миналия век като алтернатива на формалното, бавно и скъпо съдебно производство. Благодарение на предимствата си получава бързо развитие първоначално в САЩ, после и в страните от Западна Европа. У нас развитието му започва през 2004 г. с приемането на Закона за медиацията, който я определя като &quot;доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение&quot;. Законоустановените й принципи: доброволност, равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и поверителност, гарантират нейните предимства. Методът е гъвкав и много по-бърз и по-евтин от съдебното производство, пише &quot;Стандарт&quot;.<br /> <br /> Процедурата е напълно доброволна, протича в обстановка на дискретност и дружелюбност дава възможност за достигане до същината на проблема и вземането на иновативни решения. Медиацията е приложима на всеки етап от спора. Тя е подходяща за решаване на граждански, семейни, трудови, вещноправни, потребителски и други видове спорове. Тя може да започне по инициатива на страните по спора или на съда, след съгласие на страните. Осъществява се от хора с различни професии, преминали специално обучение и вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Те могат да работят самостоятелно или обединени в центрове по медиация.<br /> <br /> В момента в София действа Център за спогодби към Софийския районен (СРС) и към Софийския градски съд (СГС), който е създаден през 2010 г. и все още е уникален за България. Работата в него се осъществява от обучени съдии и подбрани медиатори доброволци. Съдиите насочват и приканват страните към спогодби чрез използване на медиация и препращат подходящите дела в ЦСМ, където, при съгласие на страните, започва процедура по медиация. Центърът провежда медиации само по висящи пред СРС и СГС дела. Те са напълно безплатни. <br /> <br /> Страните по висящи дела могат и сами или чрез адвокатите си да се обърнат към ЦСМ. Медиаторите за конкретния случай се определят съобразно графика за провеждане на медиации. Координаторът на центъра се свързва със страните и с медиаторите, след което се насрочва първа обща среща в удобно за страните време. Освен спорещите страни и медиаторът, в процедурата могат, а понякога е даже препоръчително, да участват адвокати, експерти или други лица. На първата обща среща медиаторът запознава страните с принципите на медиацията и разяснява техните и неговите права и отговорности в процедурата. Всяка от страните излага своето виждане по спорния въпрос, след което на последващи срещи, с помощта на медиатора, се генерират различни варианти на взаимноизгодно решение. Ако се постигне споразумение, то се внася за одобрение в съда и така получава силата на съдебно решение. Ако споразумение не бъде постигнато, делото продължава по общия ред.<br /> <br /> Изминалите над 3 г. от създаването на центъра показват значително нарастване на интереса и доверието към медиацията като цяло. Докато през 2010 г. е имало общо 60 препратени от съда случаи, 50 проведени медиации, от които 16 завършили със споразумение, то през 2012 и 2013 г. в ЦСМ са препратени над 100 дела годишно, от които 1/3 са завършили със споразумение. Най-много медиации са проведени по семейни спорове, делби, облигационни и търговски дела, потребителски спорове. За популяризиране и развитие на медиацията всяка година се провеждат &quot;Дни на медиацията&quot;, а през 2013 г. и &quot;Седмица на медиацията&quot;, през които се извършват директни препращания от СРС и СГС към дежурящи в съдилищата медиатори и се дават безплатни консултации и разяснения.<br /> <br /> Само през 2013 г. такива консултации в &quot;Седмицата на медиацията&quot; в съдилищата, а през останалите дни и в ЦСМ, са дадени на 226 граждани и адвокати. Продължават обученията на съдии и на съдебни служители, както и регулярните срещи между съдии и медиатори за дискутиране на актуални въпроси, свързани с препращането, ползите от медиацията и мерките за гарантиране на качеството на провежданите в ЦСМ медиации. Последната такава среща бе на 5 април и в нея участваха 12 съдии и над 20 медиатори. На 8 май предстои провеждането на първия по рода си у нас семинар &quot;Медиация и интелектуална собственост&quot;, който ще се проведе в голямата конферентна зала на УНСС. /БЛИЦ<br />