Представителите на КНСБ и на КТ „Подкрепа” в „Стомана индъстри” АД в Перник и на работодателите подписаха Споразумение за осъществяване на допълнителни социални мерки за подпомагане на освободените поради последствията от световната финансова криза работници и служители от предприятието, съобщиха от КНСБ.
Споразумението обхваща освободените по чл. 331 от КТ работници и служители в „Стомана Индъстри” АД за периода от 15.10.2008 г. до 30.11.2008 г. Задълженията на страните по Споразумението са:
Работодателя  да продължи изплащането на вноските за допълнителна здравна осигуровка на лицата по раздел ΙΙ до изтичане на срока на договора за допълнително здравно осигуряване за 2008г. ; да проведе среща с ръководството на Банка „ОББ”АД, клон Перник, на която да обсъди възможностите за преструктуриране и облекчаване обслужването на кредитите на лицата по раздел ΙΙ. Той да предостави на лицата по раздел II ваучери за Коледа с равностойност, уговорена в Колективния трудов договор на дружеството; да подпомогне реализацията на освободените по раздел ΙΙ работници и служители,като организира курсове за обучение и преквалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда; при благоприятна промяна на пазарните условия и възникнала необходимост от разширяване на числения състав на персонала в дружеството да покани освободените по раздел ΙΙ работници и служители да възстановят своите трудови правоотношения с дружеството, като същите се ползват с приоритет при условие, че отговарят на изискванията за заемане на новоразкритите длъжности и стратегията на дружеството в развитието на човешките ресурси. В условията по договора, които трябва да осигури работодателят са още да осигури условия за бързото адаптиране и актуализиране на професионалната квалификация на възстановените работници и служители по т.5 от чл.1 на настоящото споразумение; да предостави възможност за включване на децата (9 – 16 г.) на освободените по раздел ΙΙ в организирания летен отдих на море за децата на работниците и служителите от Стомана Индъстри и др.  Задължения на синдикатите са да инициират и предложат на ръководствата на своите федерации и синдикални централи , както и в националните органи за тристранно сътрудничество, предприемането и ресурсното обезпечаване от страна на държавната и местната власт на незабавни антикризисни мерки и реални действия за насърчаване на инвестиционния климат в страната, в т.ч. и мораториум върху нарастването на цените на енергийните ресурси за период от две години;  да съдействат на работодателя в действията му за укрепване на доверието към дружеството и съхраняването на положителната обществена репутация на Стомана Индъстри. /БЛИЦ