Много хора в настоящата криза са принудени да продават лични вещи, за да закърпят семейния бюджет. Представяме позицията на НАП за това какъв е редът за обявяване на тези доходи в годишната данъчна декларация. Допълнително разглеждаме случай на деклариране на доходи от чужбина, пише Труд бг.

I Деклариране на необлагаеми доходи

През 2020 г. гражданин е получил необлагаеми доходи от еднократни продажби на телефон и златен пръстен. При попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с ПИК в Приложение №5 автоматично се зареждат и сумите на тези доходи.

Поставен е въпросът трябва ли сумите да се изключат като необлагаеми и да се включат в друго приложение на данъчната декларация или въобще да не се посочват в нея?

На основание чл.13, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

Видно от посочените разпоредби, доходът от продажба на употребявани предмети - лични вещи (в конкретния случай телефон и златен пръстен) и други подобни е необлагаем, освен ако не попада в изключенията, които са облагаеми - като предмети на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Определенията за “предмети на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети” са съответните понятия по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност - §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Независимо от факта, че доходите от продажба на употребявани предмети - лични вещи и други подобни, са необлагаеми, същите следва да бъдат посочени в справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

През 2020 г. стартира нова електронна услуга за подаване на предварително попълнена годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, предоставяна от НАП и достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис. Всеки ползвател на ПИК или квалифициран електронен подпис получава достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители.

В Приложение №5 към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ се въвеждат данни за получени от физическите лица доходи от продажба на права или имущество.

Наличната в НАП информация от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, която при желание на физическите лица ще се зареди в помощната таблица, съдържа актуални към момента данни за продажната цена, подадена от платците на доходите в справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ.

Когато тези доходи се явяват необлагаеми на основание чл.13 от ЗДДФЛ, физическите лица могат да ги премахнат от приложението.

В случая следва да се има предвид и разпоредбата на чл.50а от ЗДДФЛ. Съгласно нормата, необлагаемите доходи, както и имуществото, придобито по дарение, не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация, но по желание местните физически лица могат да ги описват в Приложение №13 към Годишната данъчна декларация.

II Деклариране на доходи от чужбина

За месеците от октомври до декември 2020 г. човек е полагал труд по трудови правоотношения в Белгия. Получил е трудово възнаграждение, като изцяло са начислени и удържани осигуровки и данък съгласно белгийското законодателство.

През 2020 г. гражданинът не е получил други доходи, освен пенсия поради инвалидност с 58% намалена работоспособност, удостоверена с Решение на ТЕЛК. Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли да декларира в годишна данъчна декларация (ГДД) получения доход от трудови правоотношения в Белгия, и ако да, в кое приложение?

2. Какви документи трябва да се приложат към ГДД?

3. Трябва ли да бъде платен данък в България?

През 2020 г. гражданинът е пребивавал на територията на Белгия за периода от октомври до декември и е полагал труд по трудови правоотношения.

Съгласно чл.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местни физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Следователно, като местно за данъчни цели на България лице за 2020 г., гражданинът е задължен да подаде ГДД за придобитите доходи от страната и чужбина.

Съгласно чл.15 от Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) между България и Белгия, заплати, надници и други подобни възнаграждения, които местно лице на едната договаряща държава получава от трудова дейност, се облагат само в тази държава, освен ако работата се извършва в другата договаряща държава. Ако работата се извършва там, възнагражденията, получени на това основание, се облагат в тази друга държава.

В конкретния случай доходите са получени от работодател - белгийска фирма, което не е местно лице на България, а извършената работа е на територията на Белгия.

При тези обстоятелства, данъкът се дължи по белгийското законодателство и полученият доход по трудово правоотношение подлежи на облагане в Белгия.

Независимо от това, гражданинът като местно за България лице, трябва да подаде ГДД в срок до 30 април 2021 г. и да попълни приложение №1 към декларацията, за доходи от трудови правоотношения.

Те се посочват в част I, ред №1, колона №3 с код 101. На ред 5, част I, колона №3 трябва да посочи внесените в чужбина осигурителни вноски. На ред №6 и 7 трябва да впише формираната годишна данъчна основа. Гражданинът трябва да попълни и част III, ред №2 от приложение №1.

Към годишната декларация ще подадете и приложение №9 и приложение №10 с оглед на това, че доходът е от чужбина. В приложение №9 попълвате част I, където е предвиден методът “Освобождаване с прогресия”, с който се премахва двойното данъчно облагане. В Приложение №10 попълвате част VIII, ред №9 и ред 10, колона №4. Сумата от ред №10 се пренася в ГДД в част IV, ред 2.

Документи не се прилагат към декларацията. Съгласно чл.50, ал.6 от ЗДДФЛ, за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действащата СИДДО се прилага метод за избягване на двойно данъчно облагане “Освобождаване с прогресия”, може да не се прилагат документи за размера на платения данък в чужбина.

Всички съставени и подписани от гражданина документи за възникналите правоотношения и изплатени суми трябва да се съхраняват съгласно законовите срокове по чл.38 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и представят пред контролните органи при поискване.

В България няма да се дължи данък за дохода от чужбина и при правилно попълване на годишната данъчна декларация не би следвало да се формира такъв. Получаваната от гражданина пенсия не е облагаем доход и не подлежи на деклариране.