От България до Израел прелетя млад царски орел и измина 2579 км., съобщи кореспондентът на Агенция Блиц в Бургас.Птицата, която е излюпена това лято в гнездо в Сакар планина, има предавател. През август орелът напуснал гнездото си, но до 21 октомври бил в България.
След това обаче започва неговия маратон, по време на който той следва крайбрежието на Турция, Сирия и Ливан и за 18 дни достига до Израел. На ден птицата прелитала средно по около 150 км. Тези данни са получени чрез ГПС предавател, използващ сателитна система за предаване на данните. Той е първият от такъв тип, който е поставян в България. С информацията, получена от предавателя, е определен точния маршрут на предвижване на орела, както и местата където е почивал и нощувал. Младите царски орли скитат на големи разстояния през първите 3-4 години от живота си, преди да загнездят. При тези скатания се задържат по-дълго време в определени райони, наречени места за временно заселване. Идентифицирането на тези места е от съществено значение за опазването на вида. Поставянето на сателитният предавател се извърши в рамките на проекта „Странджа - Сакар – царството на орлите” финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество България – Турция. Проектът се изпълнява от сдружение “Съюз за възстановяване и развитие”, а Българското дружество за защита на птиците е асоцииран партньор.
Царският орел е световно застрашен вид, включен в Приложение I на Директивата за птиците. През 2008 г. в България са известни 16 размножаващи се двойки царски орли и 19 заети територии. БДЗП работи за опазване на царския орел от самото си създаване през 1988 г. Преките ни природозащитни дейности включват ежемесечен мониторинг на гнездовата популация на вида, охрана на застрашени двойки през размножителния период, търсене на неоткрити гнездящи двойки, залесяване с тополи, изграждане на изкуствени гнезда в районите на Странджа, Сакар и Източни Родопи./ Мери Николова, БЛИЦ