В момента в Държавна психиатрична болница /ДПБ/- Ловеч е в ход в партньорство с местното Сдружение "Знание" проект "Алтернатива за достоен живот". Той стартира през декември 2008 година, продължителността му е 12 месеца, а общата му стойност е 666 472 лв.
Проектът се финансира от ЕС, чрез програма ФАР. Целта му е както да подобри комплексното обслужване на хоспитализираните пациенти с психични разстройства в ДПБ-Ловеч, така и да повиши информираността на обществото относно възможностите за грижа и лечение в същото здравно заведение.
В рамките на проекта ще бъдат реконструирани, реновирани и оборудвани помещения в мъжкия блок - 32 болнични стаи, 10 санитарни помещения, 3 кухненски офиса, 3 помещения за хранене и 1 помещение за трудотерапия, арттерапия, физическа рехабилитация, психологични занимания и социални контакти.
С цел осигуряване на достоверност на медицинска, юридическа и финансова информация, свързана с лечението на болните, както и за оптимизиране на дейностите, и подобряване на ефективността и ефикасността на лечебния и рехабилитационния процес, ще бъде изградена информационна система, която ще позволява осъществяването на връзка между отделенията, регистратурата на консултативно диагностичния блок, болничната аптека и счетоводството на администрацията.
Предвидена е дейност за оценка за състоянието на пациентите, която включва разработване на методология за индивидуално оценяване на пациентите на ДПБ – Ловеч. Ще бъдат изготвени и: оценки на състоянието на 125 пациенти при постъпването им; периодична оценка и окончателни оценки. Оценките ще осигурят избора на адекватни лечебни стратегии и рехабилитационни програми и подходящи форми на извънболничното лечение.
Ще бъде осъществена дейност "Разработване на рехабилитационни програми", целяща подобряване процеса на психо-социалната рехабилитация, грижата за болните и бъдещата им ресоциализация. Те ще включват следните основни направления: "Кухня", "Бюджетни средства" и "Пазаруване", "Хигиенни и битови навици", "Здраве и здравно образование", "Свободно време", "Социално обкръжение", "Общество", "Трудова заетост", "Самоконтрол над симптомите" и "Самостоятелно справяне с лекарствената терапия".
В рамките на проекта персоналът на ДПБ ще премине редица обучения, съдействащи им за обслужване на пациентите и техните семейства, както и при тяхната работа с компютър, и информационни мрежи и работа в екип.
Във връзка с проекта бе осъществено проучване на нагласите на обществото по отношение приемането на лица с психични разстройства, тяхното лечението в общността, психиатричната стигма, дискриминацията и правата на тези болни. Бяха анкетирани 745 души - младежи (18-29 год), работещи граждани, безработни лица, пенсионери, жители на села от община Ловеч (600 жители на община Ловеч), 50 пациенти на ДПБ-Ловеч и психо-социалния рехабилитационен комплекс, 45 близки на пациенти и 50 специалисти в системата на психичното здраве. /Гергана Димитрова, БЛИЦ