Във Върховния административен съд бяха образувани шест дела по жалби на директори на окръжни следствени служби срещу Решение № 643/13.10.2008 г. на Министерския съвет. С атакувания акт се отнема, „поради отпаднала нужда”, от Министерството на правосъдието правото на управление върху части от имоти - публична държавна собственост, използвани до момента от следствените служби, като безвъзмездно се предоставя правото на управление на МВР.
Във всички жалби се цитират текстовете от Закона за съдебната власт (чл. 387-390), според които на министъра на правосъдието е поверено управлението на имуществото на съдебната система, като той може да разпределя ползването на недвижими имоти, предоставени на съдебната власт, само между отделни нейни органи, „какъвто безспорно не е МВР”. Всички жалбоподатели твърдят, че е нарушена нормата на чл. 389 от закона, която категорично забранява промяна в предназначението на недвижимите имоти, предоставени за нуждите на съдебната власт.
В жалбите има искане за спиране изпълнението на решението на МС до постановяването от съда на окончателно решение. /БЛИЦ