Ново изпитание се задава за учениците, които тази година ще бъдат в 10-и клас. Те ще завършат първи гимназиален етап и за това трябва да се явят на национално външно оценяване (миниматура). Изискването е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование.

Всички задължително ще се явят на изпити по български език и литература и по математика. По желание ще са оценяванията по чужд език и за измерване на дигиталните компетентности.


Резултатите от изпитите ще бъдат отразени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и ще бъдат в точки, а не в оценки по шестобалната система.

Изпитът по български ще представлява тест. Част от въпроси с в него ще са с избираем, а друга част със свободен отговор, ще има и задача за създаване на текст. периодът на теста обхваща18 автора - от Паисий Хилендарски до Йордан Радичков.  

По математика изпитът също ще е тест с различни по вид задачи.

Тестовете ще са базирани на материала от 8-и до 10 клас включително. Те ще са времетраене от  90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време.

По литература ще са дават само българските автори, изучавани от осми до десети клас. Чрез изпитите по желание учениците ще могат да получат сертификати за владеене на език и дигитални умения. В удостоверението ще влизат още средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас.

С удостоверението за завършен Първи гимназиален  учениците, които желаят могат да започнат работа.  Образованието след 16 г. не е задължително. Ако напусналите училище пожелаят отново могат да се върнат в системата.

Учениците, които продължат в 11 и 12 клас ще имат или професионално, или профилирано образование.

С програмата за изпита по български език и примерни тестове може да се запознаете тук, а по математика тук.