Инспекторатът към ВСС се самосезира и на 19 и 20 февруари извърши проверка в Апелативен съд – Велико Търново по образуването и движението на наказателно дело за убийството на студента Мартин Борилски, известно още като случаят „Борилски”. Проверката беше извършена в Апелативен съд – Велико Търново от Главния инспектор Ана Караиванова.
Основна причина за забавяне хода на делото са били изпращаните от Окръжен съд – Шумен многобройни съдебни поръчки до Франция като първо са изпращани такива за призоваване на свидетели и вещи лица и едва след получаване на отговор, че са редовно призовани, е правена нова съдебна поръчка за разпити на всяко едно от лицата с приложен въпросен лист. В тази насока са били исканията на защитата на подсъдимите и съдът ги е уважил. Сроковете на разглеждане на делото е можело да бъдат съкратени от съда, ако с изпращането на съдебните поръчки за призоваването на свидетелите и вещите лица е бил прилаган и въпросен лист за всеки, в случай, че призованото лице заяви, че няма да се яви пред българския съд.
Едва в четвъртото по ред заседание прокурорът е поискал да бъдат заличени някои от френските свидетели, които „дублират възпроизвеждане на факти, за които дават сведения други свидетели или свидетелстват за неща, които практически са несъотносими към предмета на доказване” . Неизясняването от страна на обвинението кои свидетели от досъдебното производство трябва да бъдат посочени в обвинителния акт, е дало възможност на защитата на подсъдимите да се възползват от това обстоятелство като се противопоставят на тяхното заличаване, което е довело до нови съдебни поръчки и забавяне на делото.
Друга причина за забавяне на хода на делото от страна на Окръжен съд - Шумен е неефективното използване на механизмите, предвидени в НПК за дисциплиниране на процесуалното поведение на част от свидетелите в България.
До забавяне на цялото наказателно производство са довели и отводите на прокурорите от Окръжна прокуратура – Варна и съдиите от Окръжния и Апелативния съд във Варна.
Развитието на съдебното производство в Окръжен съд – Шумен сочи, че подсъдимите умело са се възползвали от възможностите, които им дава законът за отлагане на делото. Съблюдаването на техните права се е превърнало в пречка за развитието на процеса в разумни срокове, което създава впечатлението, че не съдът, а подсъдимите са го ръководили.
Констатация на Инспекторатът е, че съдът не е положил достатъчно усилия да организира и проведе процеса отговорно и компетентно.
Спазвани са процесуалните срокове при образуването и администрирането на предварителното производство при разследването на делото. Разследването е било затруднено поради обстоятелството, че престъплението е било извършено извън територията на страната. Това е наложило по досъдебното производство да бъдат изпълнявани съдебни поръчки, както от страна на Франция, така и от страна на българските власти. Материалите от всички съдебни поръчки са приобщени към делото. В рамките на разследването е бил преведен голям обем от материали от проведеното френско разследване. Тези процедури са забавили делото, но те са водени съобразно Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси на Съвета на Европа, тъй като през този период България не е била член на ЕС. /БЛИЦ