Водещи български експерти започват да правят теренния мониторинг на вълците в България. Той стартира от четвъртък и ще приключи до края на февруари 2020, заявиха от ДЗЗД „ЕНВИМОН“, което дружество осъществява броенето.

Екипите ще обходят планините Краище-Осогово, Котленска планина, Източни и Западни Родопи, Странджа и Средна гора, където има обитания на вълци. Експертите са разпределени в шест групи.

В тях влизат Елена Цингарска от Сдружение за дива природа “Балкани”, Владимир Тодоров от Института по биорознообразие и екосистемни изследвания към БАН, Никола Дойкин, еколог и специалист по фауната на Природен парк Витоша, Калина Вълчинкова, биолог от Института по биорознообразие и екосистемни изследвания към БАН, Янко Янков, еколог, д-р Кръстьо Димитров от Биологическия факултет към Софийския университет, д-р Стоян Николов от Института по биорознообразие и екосистемни изследвания към БАН, Кристалин Тодоров, Пламен Димитров, Виктор Василев от Сдружение за опазване на дивата природа, Самуил Добрев от Сдружение “Балкани", Иво Димов,  Даниела Димитрова от Биологическия факултет на СУ.

Според българското законодателство сивият вълк (Canis Lupus L.) е вид, чиито хабитат трябва приоритетно да се опазва, съобразно разпоредбите на мрежата Натура 2000 (видове от Приложение 2 на Закона за Биологичното Разнообразие (ЗБР). Видът в България не е законово защитен. Включен е в Приложение 1 на Закона за Лова и Опазване на Дивеча и според него може да се ловува целогодишно.

Популацията на вълците в България драматично намалява през изминалия век, особено през 50те и 60те години заради масов контрол на хищниците (включително обявени награди и национално организирани отравяния със стрихнин). Като резултат вълците почти изчезват и само малки групи оцеляват в зоната на държавната граница в Родопите, Странджа и Краище.

Популацията започна възстановяването си в началото на 80те след като използването на стрихнин е забранено. В наши дни този вид обитава всички планински райони и повечето равнинни гори.

Официалната „таксация” оценява популацията на 2000-3000 индивида, но данните се събират основно с въпросници, а не по единна научна методика. Според експертната оценка популацията не надвишава 1000-1200 индивида. Видът се среща на площ над 25 000 км2, което е около 25% от територията на страната.

С новия терен мониторинг ще се установи реалната картина на броя на вълците в България и местата, които обитават, посочи Борис Каракушев, управител на ДЗЗД “ЕНВИМОН". С посещението на описаните планини се цели да се извърши мониторинг на вълците. Регистрира се броят на индивидите и се прави оценка на заплахите на местообитанието.

Категорично не се вземат, задържат за временно или постоянно, нито живи, нито мъртви екземпляри от вълците, допълни Каракушев. Мониторингът се осъществява по проект на Изпълнителната агенция по околна среда - „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“, финансиран по ОПОС 2014-2020.